ઉપચારાત્મક કાર્ય મૂલ્યાંકન સાહિત્ય | Upcharatmak Material For Remedial Work

ધોરણ 2 થી 8 માટે ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા Foundation of Literacy and Numeracy (FLN) ના સહયોગથી વાંચન, લેખન, ગણનનો પ્રોજેકટ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેનો ઉદ્દેશ્ય જેતે વર્ગ/શાળાના 80% બાળકો 100% સિધ્ધી મેળવે તેવો છે. આ માટે શાળા કક્ષાએ શિક્ષકો યોગ્ય રીતે કામ કરી શકે તેવું ઉપયોગી માટેરીયલ GCERT દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. 

અંહી વાંચન-ગણન-લેખન મૂલ્યાંકન પત્રક 10 ગુણ આધારીત બનાવીને મૂકવામાં આવેલ છે. જે શિક્ષક મિત્રોને ઉપયોગે થશે. 

For standard 2 to 8, Gujarat Education Department in collaboration with Foundation of Literacy and Numeracy (FLN) has started a project of reading, writing, arithmetic. The aim is to ensure that 80% of the children in the class / school achieve 100% success. For this, GCERT has prepared a useful material that teachers can work properly at school level.

Here the reading-counting-writing assessment form is based on 10 marks. Which will be of use to teacher friends.

The Bhadarvi Poonam fair is also being canceled at Ambaji Dham this year. The order has been issued by the state Home Department. According to the Home Department's order, pedestrian and pedestrian associations are not allowed in any way. Only those who have the same barrier will be allowed to enter the temple.

Thus, the Bhadarvi Poonam fair of Ambaji Mandir Darshan and Ambaji Dham has been canceled by the Home Department at the last minute this year as well as last year. Living. In such a situation, a big eclipse of Corona has been felt at this fair of Bhadarvi Poonam of Ambaji Dham.

Corona's third wave is expected. As a precautionary measure, the Bhadarvi Poonam fair has been canceled this year as well. However, this important decision has been taken immediately to keep the Ambaji temple closed this year as a large crowd of devotees and foot pilgrims are flocking to the temple. Along with that, a big decision has been taken not to give any sanction to the walking unions.

However, if there is any major obstacle or belief, only Tevaj devotees are instructed to enter. And that too only in a limited number. However, the important thing right now is that as the threat of the Koro epidemic subsides, a steady stream of devotees is moving towards the temple. Now what decision will be taken by the department in this regard? It's going to look.


ઉપચારાત્મક કાર્ય મૂલ્યાંકન સાહિત્ય : PDF ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો

શબ્દોના મૂલ્યાંકન માટેનું સાહિત્ય : ડાઉનલોડ કરો

Post a Comment

Previous Post Next Post