ગુજરાતના ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ | iKhedut – Gujarat State Farmars Portal

Image
ખેડૂતો માટે વિવિધ સ્કીમ જાણવા માટેનું સરકારી ઓનલાઈન પોર્ટલ.  જાણો હાલમાં કયા કયા લાભો અને શેમાં સબસીડી યોજનાઓ ચાલી રહી છે, અને કેવી રીતે અરજી કરશો.? સંપૂર્ણ વિગતે માહિતી મેળવો આ પોર્ટલ પરથી. Government online portal for farmers to know various schemes. Find out what benefits and subsidy schemes are currently running, and how to apply.? Get full details from this portal iKhedut - Gujarat State Portal is one of the best facilities for our farmers. He checks the plan of the portal and all the details The state has achieved an average agricultural growth rate of more than 10% in the last decade. For the first time in the country, the state has introduced innovative programs like Krishi Mahotsav and Soil Health Card. Subsidy and form Fill out the form online. What is online registration application ? iKhedut - Cpolicy Gujarat Dictory through Gujarat State Portal is the official portal of the Government of Gujarat. All information related to agriculture is available on this portal. All inf

STD 9 : ALL STUDY MATERIAL - CPOLICY.in

GSEB SSC 9th Class All Study Materials - Download For Best Practice by CPOLICY.in

Unit Test / Ekam Kasoti Question Papers for STD 9 : Test Wise 

Test -1 : Maths, Date -30/11/2019 - DOWNLOAD

Test -2 : Social Science, Date - 07/12/2019 - DOWNLOAD

Test -3 : Science, Date - 14/12/2019 - DOWNLOAD

Test -4 : English, Date - 21/12/2019 - DOWNLOAD

Test -5 : Gujarati, Date - 28/12/2019 - DOWNLOAD

Test -6 : Sanskrit, Date - 04/01/2020 - DOWNLOAD

Test -7 : Hindi, Date -11/01/2020 - DOWNLOAD

Test -8 : Maths, Date - 18/01/2020 - DOWNLOAD

Test -9 : Social Science, Date - 15/02/2020 - DOWNLOAD

Test -10 : Science, Date - 22/02/2020 - DOWNLOAD

Test -11 : English, Date - 29/02/2020 - DOWNLOAD

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

All Punah Kasoti ; Re-Test Model Paper PDF 2021 For Std 3 to 8

STD-12 Ekam Kasoti Nidan Kasoti All Solution PDF 2021 General Stream | Download Unit Test Papers For Class-12

Shikshak Sajjata Kasoti Mega Material For Teachers