ગુજરાતના ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ | iKhedut – Gujarat State Farmars Portal

Image
ખેડૂતો માટે વિવિધ સ્કીમ જાણવા માટેનું સરકારી ઓનલાઈન પોર્ટલ.  જાણો હાલમાં કયા કયા લાભો અને શેમાં સબસીડી યોજનાઓ ચાલી રહી છે, અને કેવી રીતે અરજી કરશો.? સંપૂર્ણ વિગતે માહિતી મેળવો આ પોર્ટલ પરથી. Government online portal for farmers to know various schemes. Find out what benefits and subsidy schemes are currently running, and how to apply.? Get full details from this portal iKhedut - Gujarat State Portal is one of the best facilities for our farmers. He checks the plan of the portal and all the details The state has achieved an average agricultural growth rate of more than 10% in the last decade. For the first time in the country, the state has introduced innovative programs like Krishi Mahotsav and Soil Health Card. Subsidy and form Fill out the form online. What is online registration application ? iKhedut - Cpolicy Gujarat Dictory through Gujarat State Portal is the official portal of the Government of Gujarat. All information related to agriculture is available on this portal. All inf

Porbandar District All Teachers Code | Primary School Teachers Dise Code With School Name

Download Porbandar District All Teachers Code PDF or Excel File.  All Primary School Teachers Dise Code With School Name and School Dise code For Samarth Talim Login. Password Also Available in This File. Useful for Online Shikshak Talim. Like... Samarth Talim, Sala Swachhta Gunak App Talim, Fit India Freedom Talim, DIKSHA App Talim, Gunotsav 2.o Talim, and Other All Online Trainings


All District Primary Teachers Code

Many schemes have been launched by the Gujarat government for the farmers. Farmer is an important and very important person for the upliftment / progress of the country. Its development is the development of the same country. That is why special schemes for farmers have been launched by the Government of Gujarat as well as by the Government of India.

Special schemes for various aids and higher studies have been released by the State Government and Government of India. These schemes are especially useful for all the people of India and Gujarat. Plans for farmers, traders, seedmen, various businesses and students who want to study higher.

Monthly pension forms are provided to all the elderly persons over the age of 60 years from the Government of India. The target is to provide some money for the purpose that each elderly can live on. With the use of money, all such people can live their lives.

Gujarat All District School Dise Code

When an officer / employee is present, the Committee shall report to them certain details of the minor punishment to be presumed except Rule 3 (3) after hearing their written and oral representation in relation to the allegations given to them and After making the defects made by them. (2) In view of the available evidence, the cases in which the first visible opinion of the Committee of Secretaries is that any one of the major punishments mentioned above, from 1 to 4, should be considered in Rule-1. Rule-1 of the Gujarat State Service (Discipline and Appeal) Rules. The committee will not conduct. The applicant is not required to report the reasons for such cases in detail, but "the Committee of Secretaries investigating the merits of the case does not find the case against them to be conducted under this scheme," the committee will record its record, and Such cases will be known. (1) If the education recommended by the committee is acceptable to the officer / employee, it means that after receiving written consent from them, the committee shall order a small punishment. (1) After considering the record of the inquiry and the presentations of the officer / employee, it is the opinion of the Committee that if the concerned officer / employee does not need to be punished, the Committee orders to be "acquitted" to them. If the committee finds it appropriate to drop the allegations or warn the accused, the committee will be able to take such a decision if the chapter is final

Samarth Online Talim Teachers ID and Password

Vipassana Salim can be a viable option for continuing commitment, ethics, efficiency and professional excellence at every stage of the project as well as bringing about positive change and improvement. For this purpose of noble purpose, it was considered to be present only on the occasion of the training of the officers / employees of this department and all offices under its control, for the purpose of participating in the Vision Training Bureau. Therefore, the following provisions are considered in this regard: Each officer / employee can voluntarily be made into this training. No one can be compelled to participate in this training. ૨. The officers / employees of the offices under this department and all the departments under its control who wish to have this training are required to submit their duties only.Further, on the basis of cases based on documentary evidence only and no witness testimony is required to be taken by the Special Investigating Officer / retired officer on the panel of the investigating officer, unless a final brief is presented, the committee may consider the cases under the scheme but In which case the witness cases that are to be taken for testimony before the testimony can begin before the committee can consider it. Cases assigned to the retired officer on the panel of the Special Investigation Officer / Inquiry Officer of the Department may be returned to the Secretary of the Department / Head of the Department before the higher level committee, but two days before the day. The retired officer on the panel of the Special Investigation Officer / Audit Officer holds the department's hearing of the case. The relevant papers

CPOLICY.IN - Here all the information related to primary and secondary education is kept. Such as Bhashadip Book Solution, Sva Adhyayanpothi Solution, STD 1 To 12 Model Papers, Answer Key, Academic Circulars, all useful information for students and study material for every subject such as ... Except for Gujarati Study Material, Hindi Subject Study Material, Science Study Material, Mathematics Study Material, English Study Material, material for all types of literature and subjects is put here. Useful information for primary and secondary teachers, computer Rise files or leaflets which are used for teachers and all other information, all the information that is useful in the study are kept here. Teachers and students can get all the information they need from here and they can comment here and give feedback about the information as well as ask for the information they need. cpolicy.in is a web portal for educational news and information.

PORBANDAR DISTRICT TEACHERS CODE


Comments

Popular posts from this blog

All Punah Kasoti ; Re-Test Model Paper PDF 2021 For Std 3 to 8

STD-12 Ekam Kasoti Nidan Kasoti All Solution PDF 2021 General Stream | Download Unit Test Papers For Class-12

Shikshak Sajjata Kasoti Mega Material For Teachers