ગુજરાતના ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ | iKhedut – Gujarat State Farmars Portal

Image
ખેડૂતો માટે વિવિધ સ્કીમ જાણવા માટેનું સરકારી ઓનલાઈન પોર્ટલ.  જાણો હાલમાં કયા કયા લાભો અને શેમાં સબસીડી યોજનાઓ ચાલી રહી છે, અને કેવી રીતે અરજી કરશો.? સંપૂર્ણ વિગતે માહિતી મેળવો આ પોર્ટલ પરથી. Government online portal for farmers to know various schemes. Find out what benefits and subsidy schemes are currently running, and how to apply.? Get full details from this portal iKhedut - Gujarat State Portal is one of the best facilities for our farmers. He checks the plan of the portal and all the details The state has achieved an average agricultural growth rate of more than 10% in the last decade. For the first time in the country, the state has introduced innovative programs like Krishi Mahotsav and Soil Health Card. Subsidy and form Fill out the form online. What is online registration application ? iKhedut - Cpolicy Gujarat Dictory through Gujarat State Portal is the official portal of the Government of Gujarat. All information related to agriculture is available on this portal. All inf

Scheme For Students; Rs 12,000 To Students To Buy An Electric Two-Wheeler 2020

ધોરણ 9 થી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ ને ઇલેક્ટ્રિક બાઇક ખરીદવા માટે મળશે 12000 રૂપિયાની સહાય
ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થઈ ગયેલ છે. આ યોજનાનું ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો અને જિલ્લા પ્રમાણે એજન્સીનું લિસ્ટ જુઓ.

College students from standard 9 will get assistance of Rs. 12000 for buying an electric bike
Form filling has started. Download the plan form and see the list of agencies by district

 
[Latest Screen] Students pay Rs. That's 12,000
 
 📃12000 રૂપિયાની સહાયના ફોર્મ ભરવા.

➖  ધોરણ ૯ થી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને ઇલેક્ટ્રિક બાઇક ખરીદવા માટે 12000 રૂપિયાની સહાય યોજના.

👉 આ યોજનાનું ફોર્મ અને જિલ્લા પ્રમાણે એજન્સીનું લિસ્ટ. અન્ય ગ્રુપમાં ફોરવર્ડ કરી માહિતી દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડીએ.

Interested government officials in Gujarat have launched a new scheme to provide free electric vehicles to the most vulnerable people in the country. In this article, we will share with you the details of the new system launched by government officials interested in providing electric vehicles to students in the country. Gujarat companies will get electronic motorcycle subsidy for purchase in the state of Gujarat. Many benefits will also be paid. We have mentioned the eligibility requirements, benefits, objectives and all other details related to Gujarat Binary Scheme. We also mentioned step-by-step methods.

From the authorized dealer of Gujarat Energy Development Agency or GEDA website.
List of supporting documents

Bonofid certificate
Self-identified report card last year. Copy of Student Support Card / Driver's License
Self-contained electric bill for proof of tax bill

The GEDA will deposit the eligible student's bank account as per the terms of the policy.

Manufacturer approved car models, maximum prices and information on your dealer can be found on the GEDA (Gujarat Development Agency) website.

Only battery cars can be purchased from this system.

About 10,000 vehicles will be provided in the two-wheeler system

The assistance received for this scheme is twelve thousand rupees.

Up to 50,000 electric rickshaw systems will be supplemented.

About 5,000,000 vehicles will be provided under the scheme

Scheme Electric battery device can be purchased according to this plan.

How to apply online for this program

Visit the official website of Gujarat Motor Vehicle Scheme, i.e. https://geda.gujarat.gov.in.
On the home page, click the "Show all news" button.
Show list of forms and agencies

CPOLICY.IN - Here all the information related to primary and secondary education is kept. Such as Bhashadip Book Solution, Sva Adhyayanpothi Solution, STD 1 To 12 Model Papers, Answer Key, Academic Circulars, all useful information for students and study material for every subject such as ... Except for Gujarati Study Material, Hindi Subject Study Material, Science Study Material, Mathematics Study Material, English Study Material, material for all types of literature and subjects is put here. Useful information for primary and secondary teachers, computer Rise files or leaflets which are used for teachers and all other information, all the information that is useful in the study are kept here. Teachers and students can get all the information they need from here and they can comment here and give feedback about the information as well as ask for the information they need. cpolicy.in is a web portal for educational news and information.

 
Scheme For Students; Rs 12,000 To Students To Buy An Electric Two-Wheeler 2020
Comments

Popular posts from this blog

All Punah Kasoti ; Re-Test Model Paper PDF 2021 For Std 3 to 8

STD-12 Ekam Kasoti Nidan Kasoti All Solution PDF 2021 General Stream | Download Unit Test Papers For Class-12

Shikshak Sajjata Kasoti Mega Material For Teachers