-->
અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવા અંહી ક્લિક કરો. Join Now

STD-6 MATHS - STUDY MATERIAL

Std-6 Free Megha Study Material PDF and Videos Download. Useful For All Teachers, Class 6 Students and All Tips Competitive Executions Like TET/TAT/HTAT, GPSC, Talati, Clerk, Police Constable and All Authors. Also Megha Study Materials for free pdf Download

Std 6 Maths Study Materia Free Download pdf

Study Material
Class - 6
Subject : Mathematics
Units : All (Sem-1 and Sem-2)


No.UnitsVideos
1.Sankhya ParichayVideo
2.10,000 no ParichayVideo
3.Andaj (Estimation) Video
4.Sarvara Ane ane Tafavat
no Andaj
Video
5.Roman AnkVideo
6.Purna Sankhyao (Part 4.1)Video
7.Purna Sankhyao (Part 4.2)Video
8.Purna Sankhyao nu Svarup
(Part-1.1)
Video
9.Purna Sankhyao nu Svarup
(Part-1.2)
Video
10.Purna Sankhyao nu Svarup
(Part-2)
Video
11.Avayav (Factor) ane Avayavi
(Multiples) Part-1
Video
12.Avayav (Factor) ane Avayavi
(Multiples) Part-2
Video
13.Avibhajya (Prime) ane
Avibhajya (Composite)
Sankhyao Part-1
Video
14.Avibhajya AvayavVideo
15.Vibhajyata ni Chavi -
2 ni chavi
Video
16.Vibhajyata ni Chavi -
3 ni chavi
Video
17.Vibhajyata ni Chavi -
4 ni chavi
Video
18.Vibhajyata ni Chavi -
5 ni chavi
Video
19.Vibhajyata ni Chavi -
6 ni chavi
Video
20.Vibhajyata ni Chavi -
8 ni Chavi
Video
21.Vibhajyata ni Chavi -
9 ni Chavi
Video
22.Vibhajyata ni Chavi -
10 ni Chavi
Video
23.Vibhajyata ni Chavi -
11 ni Chavi
Video
24.Sankhya Sathe RamatVideo
25.Avibhajya Avayav-2Video
26.Guruttam Samanya
Avayav (Gu.Sa.A.)
Video
27.Bhumiti na Payana
Khyalo
Video
28.Bindu - PointVideo
29.Chhedati Rekhao
(Intersecting Lines)
Video
30.Bhumiti na Paya na
Khyalo -2
Video
31.Bahukon 4.9Video
32.Bhumiti na Paya na
Khyalo -3
Video
33.Chatushkon (Quadrilaterals)Video
34.humiti na Paya na Khyalo -4Video
35.Paya na Aakaro ni SamjutiVideo
36.Khuno (Angle) Katkhuno
(Right Angle) ane Saralkon
(Straight Angle)
Video
37.Khuno MapavoVideo
38.Lamb Rekhao (Perpendicular
Lines)
Video
39.Trikon nu VargikaranVideo
40.Chatushkot (Quadrilaterals)Video
41.Tri Parimaniya Aakaro
(Three Dimensional Shapes)
Video
42.Purnank SankhyaoVideo
43.Purnanko no SaravaloVideo
44.Apurnank SankhyaoVideo
45.Apurnank no Sarvalo
ane Badbaki
Video
46.DashanshVideo
47.Dashansh no UpayogVideo
48.Mahiti nu niyamanVideo
49.Chitra AalekhVideo
50.New Chitra AalekhVideo
51.Lamb AalekhVideo
52.Lamb Aalekh DoravaVideo
53.ParimitiVideo
54.Lamchoras ni ParimitiVideo
55.KshetrafalVideo
56.Lamb Choras nu KshetrafalVideo
57.Lamb Choras nu
Kshetrafal -2
Video
58.Choras nu KshetrafalVideo
59.Matchstick patterVideo
60.Chal Etle Shu ?Video
61.Samikaran Shu chhe ?Video
62.GunottarVideo
63.Praman (Proportion)Video
64.Ekatmak Padhdhati 
(Unitary Method)  
Video
65.Sammit Aakrutio
Banavavi
Video
66.Paravartan Ane SammitiVideo
67.Vartul ni RachanaVideo
68.Rekhakhand ni RachanaVideo
69.Lamb Rekhao (Part-1)Video
70.Lamb Rekhao (Part-2)Video
71.Lamb Rekhao (Part-3)Video
72.Aapel Mapno Khuno
Racho
Video
73.MahitiVideo

This material has been prepared by Gujarat Education Department and GCERT for standard 6 to 8 primary school students. These videos are made by math / science experts. This education is imparted through DIKSHA portal so that students can get online education even while staying at home.
Students can study from home by watching this video on mobile at their convenience.

Post a comment

Subscribe Our Newsletter
close