ગુજરાતના ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ | iKhedut – Gujarat State Farmars Portal

Image
ખેડૂતો માટે વિવિધ સ્કીમ જાણવા માટેનું સરકારી ઓનલાઈન પોર્ટલ.  જાણો હાલમાં કયા કયા લાભો અને શેમાં સબસીડી યોજનાઓ ચાલી રહી છે, અને કેવી રીતે અરજી કરશો.? સંપૂર્ણ વિગતે માહિતી મેળવો આ પોર્ટલ પરથી. Government online portal for farmers to know various schemes. Find out what benefits and subsidy schemes are currently running, and how to apply.? Get full details from this portal iKhedut - Gujarat State Portal is one of the best facilities for our farmers. He checks the plan of the portal and all the details The state has achieved an average agricultural growth rate of more than 10% in the last decade. For the first time in the country, the state has introduced innovative programs like Krishi Mahotsav and Soil Health Card. Subsidy and form Fill out the form online. What is online registration application ? iKhedut - Cpolicy Gujarat Dictory through Gujarat State Portal is the official portal of the Government of Gujarat. All information related to agriculture is available on this portal. All inf

{STD 11} INDIA news Gujarati Live Karyakram For STD 11 @ 4:00 to 5:00 pm | STD 11th Live Course

STD 11 - INDIA news Gujarati Live Karyakram. Standard 7 to 9 and Std. List of study programs to be aired on TV channels for 11 Watch the live TV channel link study.

Under "Novel Kovid-19", "Janta Curfew" was declared in India on March 22, 2020 and all schools, colleges, tuition and other educational institutes across India have been closed. This decision has been taken by the Government of Gujarat so that students can stop their studies at home and learn more practices due to the closure of the study. Accordingly, the standard course will be broadcast on different TV channels.

INDIA news Gujarati Live Karyakram For STD 11

  • Standard :  STD 11th Live Course
  • Channel name : INDIA news Gujarati
  • Time : 4:00 to 5:00 pm
STD 11 - INDIA news Gujarati Live Karyakram
STD 11 - INDIA news Gujarati Live Karyakram

You can visit this website to watch live TV programs of Standard 7,8,9 and 11. Here is a link to the Live TV channel for all standard practice. These programs will be aired from 18 to 29. The children will continue to study at home, so these channels will be aired on schedule.

All children and parents should keep this program and show it to their children as per the program.

Std. 7 to 9 and Std. 11 program to be aired on TV Channel List

----------------------------------------------------------------

STD 7 : Karyakram with TV Channel Name And Time : 

1. NEWS 18 Gujarati
Time : 12:00 to 13:00 pm

2. GTPL
Time : 11:30 to 12:30

3. Mantavya news
Time : 3:00 to 4:00 pm

 STD 8 : Karyakram with TV Channel Name And Time : 

1. VTV News
Time : 2:00 to 3:00 pm

2. G-24 Kalak
Time : 11030 to 12:00

 STD 9 : Karyakram with TV Channel Name And Time : 

1. ABP Asmita
Time : 2:00 to 3:00 pm

2. GSTV
Time : 4:00 to 5:00

3. NIRMAN
Time : 5:00 to 6:00 pm

 STD 11 : Karyakram with TV Channel Name And Time : 

1. TV 9 Gujarati
Time : 12:30 to 13:00 pm

2. SANDESH News
Time : 3:00 to 4:00

3. INDIA news Gujarati
Time : 4:00 to 5:00 pm

4. GIRNAR
Time : 3:00 to 4:00 pm

CPOLICY.IN - Here all the information related to primary and secondary education is kept. Such as Bhashadip Book Solution, Sva Adhyayanpothi Solution, STD 1 To 12 Model Papers, Answer Key, Academic Circulars, all useful information for students and study material for every subject such as ... Except for Gujarati Study Material, Hindi Subject Study Material, Science Study Material, Mathematics Study Material, English Study Material, material for all types of literature and subjects is put here. Useful information for primary and secondary teachers, computer Rise files or leaflets which are used for teachers and all other information, all the information that is useful in the study are kept here. Teachers and students can get all the information they need from here and they can comment here and give feedback about the information as well as ask for the information they need. cpolicy.in is a web portal for educational news and information.

{STD 11} INDIA news Gujarati Live Karyakram For STD 11 @ 4:00 to 5:00 pm | STD 11th Live Course

Comments

Popular posts from this blog

All Punah Kasoti ; Re-Test Model Paper PDF 2021 For Std 3 to 8

STD-12 Ekam Kasoti Nidan Kasoti All Solution PDF 2021 General Stream | Download Unit Test Papers For Class-12

Shikshak Sajjata Kasoti Mega Material For Teachers