ગુજરાતના ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ | iKhedut – Gujarat State Farmars Portal

Image
ખેડૂતો માટે વિવિધ સ્કીમ જાણવા માટેનું સરકારી ઓનલાઈન પોર્ટલ.  જાણો હાલમાં કયા કયા લાભો અને શેમાં સબસીડી યોજનાઓ ચાલી રહી છે, અને કેવી રીતે અરજી કરશો.? સંપૂર્ણ વિગતે માહિતી મેળવો આ પોર્ટલ પરથી. Government online portal for farmers to know various schemes. Find out what benefits and subsidy schemes are currently running, and how to apply.? Get full details from this portal iKhedut - Gujarat State Portal is one of the best facilities for our farmers. He checks the plan of the portal and all the details The state has achieved an average agricultural growth rate of more than 10% in the last decade. For the first time in the country, the state has introduced innovative programs like Krishi Mahotsav and Soil Health Card. Subsidy and form Fill out the form online. What is online registration application ? iKhedut - Cpolicy Gujarat Dictory through Gujarat State Portal is the official portal of the Government of Gujarat. All information related to agriculture is available on this portal. All inf

Jillafer Badli Camp ane anya Badli Camp Jadapthi karva babat

Prathmik Shikshako ni Badli mate Jillafer Badli Camp ane anya Badli Camp Jadapthi karva babat Gujarat Prathmik Shikshak Sang Dvara rajuaat karva ma aavi Che. Je antargat shikshan vibhag Dvara Badli Camp Jadapthi chalu karva ma aave tevi rajuaat karva ma aavel Che.

Online Shikshan Babate Parents Sathe ni Vat nu Call Recording - Sambhalo Shu Vichare Chhe valio. Gujarat Government Dvara Covid-19 ni Mahamari na Karane School / College bandh karva ma Aavya Chhe. Tyare online Education Systems chalu karva Babate Government Dvara Shikshan Aapva ni Taiyari Chali Rahi Che. Tyare Vidyarthio na Vali Shu Vichare 6 te sambhalava jevu 6.

CPOLICY.IN - Here all the information related to primary and secondary education is kept. Such as Bhashadip Book Solution, Sva Adhyayanpothi Solution, STD 1 To 12 Model Papers, Answer Key, Academic Circulars, all useful information for students and study material for every subject such as ... Except for Gujarati Study Material, Hindi Subject Study Material, Science Study Material, Mathematics Study Material, English Study Material, material for all types of literature and subjects is put here. Useful information for primary and secondary teachers, computer Rise files or leaflets which are used for teachers and all other information, all the information that is useful in the study are kept here. Teachers and students can get all the information they need from here and they can comment here and give feedback about the information as well as ask for the information they need. cpolicy.in is a web portal for educational news and information.

Jillafer Badli Camp ane anya Badli Camp Jadapthi karva babat

Click here to Letter

Comments

Popular posts from this blog

All Punah Kasoti ; Re-Test Model Paper PDF 2021 For Std 3 to 8

STD-12 Ekam Kasoti Nidan Kasoti All Solution PDF 2021 General Stream | Download Unit Test Papers For Class-12

Shikshak Sajjata Kasoti Mega Material For Teachers