શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર (LC) આપતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખવાં જેવી બાબતો

પ્રાથમિક શાળામાંથી "શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર" (Leaving Certificate) આપતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખવાં જેવી બાબતોની PDF ડાઉનલોડ કારીલો... હંમેશા ઉપયોગી થશે.  To be given within 7 (seven) days of receipt of application.  (Provision of penalty in primary school. If the first irregularity is Rs. 10,000 / - and every other irregularity is Rs. 25,000 / - five times, de-recognition procedure.)  Not typed but handwritten with ink.  (Grant in Aid Code 121 N. 5.2) To give school leaving certificate in which language to give Lc in Gujarati medium of primary school in Gujarati.

 Providing LC English in primary school English medium.  To provide LC in Gujarati medium in secondary and higher secondary school in both Gujarati and English language.  Providing LC in English medium in secondary and higher secondary school.

 Things to keep in mind while writing the school leaving certificate: The principal has full authority to issue duplicate LCs.  Duplicate LC can only be given to the student or his / her guardian.  Whether or not to issue a duplicate LC is at the discretion of the principal.

 Duplicate LC can be issued by the principal after obtaining proper grounds for issuing duplicate LC.  (Application affidavit and other basis on Rs.100 stamp) Duplicate LC is not the rule but only for Duplicate LC.

 The third time LC is given, it is also called Duplicate LC.  Giving the student Lc free for the first time.  Rs 5 (five) can be taken for each subsequent time.

 Write the summary details of LC or the date of LC on the cardboard of LC book.  (To prevent misuse of LC.)

 LC should come in handy when admitting students or check immediately that there is no empty column.  The details are signed, not cluttered.  Etc. and return immediately if correction is found.

 Not admitting a student to a school without an LC.  Do not admit in the hope of getting an LC.

CPOLICY.IN - Here all the information related to primary and secondary education is kept. Such as Bhashadip Book Solution, Sva Adhyayanpothi Solution, STD 1 To 12 Model Papers, Answer Key, Academic Circulars, all useful information for students and study material for every subject such as ... Except for Gujarati Study Material, Hindi Subject Study Material, Science Study Material, Mathematics Study Material, English Study Material, material for all types of literature and subjects is put here. Useful information for primary and secondary teachers, computer Rise files or leaflets which are used for teachers and all other information, all the information that is useful in the study are kept here. Teachers and students can get all the information they need from here and they can comment here and give feedback about the information as well as ask for the information they need. cpolicy.in is a web portal for educational news and information.

શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર (LC) આપતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખવાં જેવી બાબતો

LC માટેની ઉપયોગી માહિતી માટેની PDF ફાઈલ : Download

Post a Comment

Previous Post Next Post