પ્રાથમિક શાળાઓ માટે વાર્ષિક શૈક્ષણિક આયોજન, ધોરણ 1 થી 8 (2021-2022)

અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ આધારિત પ્રાથમિક  વાર્ષિક શૈક્ષણિક આયોજન : વર્ષ 2021-2022, ધોરણ 1 થી 8 (અધ્યયન નિષ્‍પત્તિઓ (લર્નિંગ આઉટકમ)

Primary Annual Educational Planning Based on Learning Outcomes: Year 2021-2022, Standard 1 to 8 (Learning Outcomes)

Varshik Aayojan Std 1 to 8


Annual Educational Planning for Primary Schools, Std. 1 to 8 (Year 2021-2022)

S.O.P. for Health and Safety Protocol on Resumption of Covid-19 Schools. / Guide study with physical / social distance

S.o.P. to adhere to health, hygiene and safety before starting schools. Protocols. . .

Ensuring hygiene and sanitation facilities in the school. Complete cleaning (disinfection) of all areas, furniture, equipment, materials, storage facilities, water tanks, kitchens, canteens, toilets, laboratories, libraries, etc. To ensure.

Ensuring that the handwashing facility is functional.
Ensuring availability of necessary facilities like thermometer, disinfectant, soap etc. The thermometer in use must be infrared-digital, able to accurately measure temperature.

Sanitize it before starting school transport. Guideline for disinfection of public places by Ministry of Health and Family Welfare which is available at http / www.mohfw.gov.in / pdf / Guidelinesondisinfectionofcommonpublicplace sincludingoffices.pdf. It can be used for proper imitation. . .

6) Team formation for different tasks. The formation of task teams with assigned responsibilities for various tasks will be useful. Such as emergency essence care team, health response team, general support team, commodity support team, hygiene check team etc. Teachers, students and other stakeholders will be considered eligible to become members of this task force. Which will work collaboratively to take decisive and immediate action. . . .

Seating Arrangements According to the revised seating arrangement as directed by the Ministry of Health, there must be a distance of at least six feet between the students.

It would be advisable to mark the seat allotted to the student. If there is a single seater desk, the seating arrangement will be effective by maintaining a physical / social distance of six feet in general.

If benches are used, seating arrangements on a per-student basis on a bench will be reduced. Similarly, in order to maintain physical and social distance between the employees, arrangements have to be made in the office, staff room or other places where there is mobility.

If available, the outdoor space (in good weather conditions) can be used as a classroom on a temporary basis. In which physical distance protocols have to be followed for the safety and security of the student. Rooms with adequate spacing for teachers can be made available in staffrooms and other accessible rooms. . . .

. The number of seats in the reception area should be limited to a distance of at least six feet between the two.
Ensuring that physical and social distances are adhered to instead of entering and leaving the school. . . Separate entry and exit times for students of different classes. Mark the line for coming and going. If the school has more than one entrance exit route, open all the doors at the time of entry and exit so as to avoid congestion. Instructing parents / guardians and students through public proclamation to maintain and comply with physical and social distance.

Based on the guidelines of the States / UTs, the school's s.o.P. By adhering to the standards of child safety and physical, social distance, the schools have submitted their S.O.P. based on the guidelines of the States / UTs. To prepare In which it is necessary to ensure that the student / guardian is given clearly displayed and transmitted messages on the following matters through notice / poster / message / communication.

Use of grounds, library and laboratory.

Break time Regular cleaning and disinfection operations in the school building. Use of school vehicle
Facility of private vehicles for transporting students. Scheme for monitoring of student, teacher absenteeism Information exchange scheme with parents
Preparing to meet emergency needs or situations. Interviews of serving individuals, parents and other visitors. . . . .

Demonstrating signs in public for physical and social distance as well as enforcing safety protocols. Place posters, messages, stickers, and advertisements in appropriate places outside and inside, such as entrances, exits, cab / bus parking, classrooms, halls, kitchens, drinking water places, hand washing places, toilets, laboratories, libraries, classrooms. Which reminds students to observe physical / social distance.
Strict ban on snoring. To make a circle on the ground at the place of reception, drinking water place, hand washing place, outside the toilet etc. Showing a separate queue or line of arrows to come and go for the purpose of avoiding physical intimacy.

Different Time Scholar - Some Options One way to follow the physical / social distance is that the time schedule for different classes should be flexible (position finder), planned according to different and reduced time so as to guide the physical / social distance. Can be complied with.

Number of students enrolled in the school A certain percentage of students can be asked to come in alternate days or every two days in a week in order. And homework assignments can be arranged for other days. Alternatively there may be a weekly class wise schedule for attendance.
No need to go to school all day. Add-even formulas for classes can also be considered.

In the case of overcrowded and shift schools, it may be considered to reduce the time in each shift so that the overall workload can be managed during school hours with the same group of teachers.
In cases where the size of the class is small, the class can be run in large rooms like commuter hall, library, laboratory ... etc. by maintaining a physical, social distance of six feet between the students. .
School programs, congregations and meetings .... etc. Schools should not conduct programs where it is not possible to maintain physical / social distance.

The celebration of various events and festivals at school should be avoided. However the prayer meeting should be conducted by the students in their classrooms or in the open space under the guidance of their class teachers. Similarly, if possible, a virtual parent-teacher meeting should be held.
Only parents / guardians should be contacted during the new class admission process. The student is not required to be present with them. i) Consent of parents / guardians.

States / UTs should seek the consent of parents / guardians of students / parents before starting school.
A student wishing to study from home should be exempted with the consent of the parent. The outcome of all students' study progress should be properly planned. .

To make students, parents, teachers, villagers and hostel staff aware of their responsibilities towards the challenges of oviD-19. The guidelines announced by MHRD, MINISTRYOF HOME AFFAIRS and MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE should be communicated by the school to the students and parents.

Annexure-2 contains guidelines for informing all concerned. To inform the students, parents, governing bodies etc. before opening the schools through various online or offline ways such as pamphlets, letters, public notice etc. regarding the following behaviors of the individual under coVID-19.
Disclosure of what to do and what not to do for hand cleaning as well as disinfection of frequently infested areas.

Maintaining physical distance. - To take necessary hygienic measures to prevent COVID-19. coVID - 19 to dispel superstitions. - Thermal screening for measuring body temperature / fever - If you notice symptoms of coVID-19, avoid going to school and seek proper medical advice.
Students or teachers living in the area should not go to a school or other educational institution until the content zone has been declared infection free. Students and teachers are advised not to visit such infected areas.

Following the MOHEW's advice: “Employees with an infection severity such as the elderly, pregnant women and employees with a serious illness should be extra careful. Be careful that such employees do not come into direct contact with students. ”

Ensure availability of medical facilities Ensure the presence of trained doctors, nurses and counselors who can take care of the mental and physical health of the students at the school or nearby contact place, and arrange regular medical check-ups of students and academic staff. Rethinking the rules regarding attendance or absenteeism of students in school. .

1) Attendance of students in school. Consideration of change of rules regarding absenteeism vs. insistence of parental consent without forcing students for compulsory attendance. Practical decision regarding attendance and sick leave of students and academic staff

Not to encourage a policy of rewards or financial aid for full attendance.

Provide proper training to the staff with important workload in the school about their work and to be present in the school from time to time.

Academic Calendar: Creating an academic calendar for each class with holidays and exams in mind. Education with physical and social distance

Availability of Textbooks: Arrange for textbooks to be made available to every student by the government before the schools reopen.

Gathering information: Students, parents and teachers. A personal disclosure of physical health, including information obtained through the Health Bridge app, details of foreign or interstate travel, and additional time for the person to stay away from school.

Local system: State and district helpline number information, information of the nearest covid center and available resources in case of emergency.

About Online Course on SWAYAM

Maintain proper spacing between student beds. Make temporary arrangements to keep students separate.

Physical / social distance must be maintained in the hostel at all times. It is important to display signs and messages in important places.

Alternative space should also be used to accommodate students to maintain physical / social distance.
Students who do not have an online education system at home and do not receive any help should be given priority to return to the hostel.

Students studying in higher standards should be called first according to the school accommodation arrangements.


Students should be screened all the way before they come to stay in the hostel. Allow only those who have no signs of the disease to stay.

Since students come from different places using public transport such as buses, trains, etc., it is important that they have minimal contact with others when they reach the hostel, and effectively maintain quarantine as required by the state or UT. Monitoring.

It is important to arrange regular visits to a counselor, teacher or counselor to take care of the mental or emotional health of the students.

Admission to the hostel should be prohibited for all persons except the required healthy health personnel.

The medical team may visit at least once a week to inspect the kitchen and utensils to ensure hygiene is maintained.

Capacity building of hostel staff regarding standards of physical / social distance, health and hygiene, clean and nutritious food etc.

Ensuring availability of good quality Wi-Fi connections, cable connections for televisions and radio facilities. These facilities should be used in accordance with the standards of physical / social distance.

Primary Annual Educational Planning Based on Learning Outcomes: Year 2021-2022, Standard 1 to 8 (Learning Outcomes)

Annual Educational Planning for Primary Schools, Std. 1 to 8 (Year 2021-2022)

Post a Comment

Previous Post Next Post