મરજિયાત અને જાહેર રજાઓ 2023 | Primary Jaher ane Marjiyat Raja List 2023

મરજિયાત રજા લિસ્ટ 2023 : ડાઉનલોડ કરો

જાહેર રજા લિસ્ટ 2023 : ડાઉનલોડ કરો

પ્રાથમિક શાળા / શિક્ષકો માટે જાહેર અને મરજિયાત રાજાઓનું લિસ્ટ 2023 | List of Public Holiday and Jaher Raja 2023 for Primary School / Teachers 2023

Marjiyat Raja List 2023

 મરજિયાત રજા લીસ્ટ 2023 | Marjiyat Holiday List 2023 Gujarat

ગુજરાત સરકાર દ્વારા વાર્ષિક જાહેર અને મરજિયાત રાજાઓનું લીસ્ટ જાહેર કરવામાં આવતું હોય છે. આ વર્ષે એટલે કે વર્ષ 2023 - 2024 માટે પણ જાહેર અને મરજિયાત રજાઓની યાદી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. જે અહીં મૂકવામાં આવેલ છે.

ગુજરાતના પ્રાથમિક શિક્ષકો આ રાજાઓનું લીસ્ટ ડાઉનલોડ કરીને સાચવી શકે છે અથવા પ્રિન્ટ કરીને શાળામાં લગાવી શકે છે. આ રજાઓની યાદીની ઈમેજ આખું વર્ષ કામ આવશે..

મરજિયાત રજાઓ 2023 ની ઈમેજ ડાઉનલોડ કરો

👇👇👇


મરજિયાત રજા લીસ્ટ 2023 | Marjiyat Holiday List 2023 Gujarat

Flexi consumer loan - a versatile loan option where you'll avail loans within 10 minutes as direct bank transfer. All you would like is your PAN Card & Address Proof to avail 1,000 to 50,000 for a tenure starting from 62 days to six months.

Personal Loan for Salaried - a private loan option where you'll avail amounts from 10,000 to 2 Lakhs as direct bank transfer for tenure starting from 3 to fifteen months. All you would like is your PAN Card, Address Proof and Salary Proof.

Online Purchase Loan - A loan option where you'll Buy anything Now, Pay Later in EMIs. Via this feature , you'll avail E-vouchers on KreditBee App on loan, purchase on KreditBee's partner platforms like Flipkart, Amazon & more through those e-vouchers, and pay later in EMIs.

When you take a loan, the equated monthly instalment may be a key think about deciding the loan amount and tenure. the private loan calculator helps you instantly calculate your pay-outs and, therefore, plan your loan and repayment better.

To calculate your EMI, just enter the loan amount, rate of interest and loan tenure, and your EMI is instantly displayed. you'll enter loan amounts from 50,000 to 4,000,000 and term from 1 to five years.

મરજિયાત રજા લિસ્ટ 2023 : ડાઉનલોડ કરો

જાહેર રજા લિસ્ટ 2023 : ડાઉનલોડ કરો

Post a Comment

Previous Post Next Post