કોરોનામાં અવસાન પામેલ કર્મચારીઓ બાબત પરિપત્ર

કોરોનામાં અવસાન પામેલ કર્મચારીઓ બાબત પરિપત્ર ; Corona ma Avsan Pamel Karmachari Babat Paripatra

Important Link

કોરોનામાં અવસાન પામેલ કર્મચારીઓ બાબત પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરો.

હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરી ગુજરાત રાજય “ વિમાં અને લેખા ભવન "

 

 વિષય : કોરોનાના કારણે અવસાન પામેલ સરકારી અધિકારી / કર્મચારીની માહિતી મોકલવા બાબત , 

 

સંદર્ભ : નાણા વિભાગના તા .૧ / ૧૦૨૦૨૧ નો ઇમેલ શ્રીમાન , ઉપરોકત વિષય પરત્વેના સંદર્ભદર્શિત નાણા વિભાગના ઇમેલથી કોરોનાના કારણે અવસાન પામેલ સરકારી અધિકારી / કર્મચારી તેમજ તેમના પરિવારના સભ્યોની માહિતી તાત્કાલિક મોકલવા જણાવેલ હોય સામેલ પત્રક મુજબમાં વિગતો દર્શાવી અચૂક તા .૦૪ / ૧૦ / ૨૦૨૧ ના રોજ ખુલતી કચેરીએ મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે . 

 

વધુમાં જીલ્લા ખાતેની અન્ય કચેરીઓમાં ફરજ બજાવતા હિસાબી સંવર્ગના અધિકારી / કર્મચારીની માહિતી જીલ્લા તિજોરી અધિકારીશ્રીએ મેળવી સંકલીત કરી સામેલ પત્રકમાં મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે .


India's best money earning app.  Read News, Play Games & Earn Wallet Cash ₹
 

Roz Dhan is the best money earning app in India.

Install Roz Dhan now and earn ₹200 easily in first few days of IPL

You will get ₹ 50 free on logging into the app for the first time.  Do some simple new user tasks in the app and get ₹30.  get receive
 

Withdraw Wallet Cash to your Paytm account after checking-in for 2 consecutive days through India's best money making app and completing "Instant Cash Task" in the app.

You can get big cash rewards by inviting friends on Roz Dhan.  Inviting your first friend You get ₹12 as soon as your friend logs in.  On completing the "Instant Cash Task", users can earn money and withdraw money to their Paytm accounts instantly.

Also, there are lots of easy app installs, play games (money earning games), read news, check daily horoscope, do walking tasks, puzzle tasks and complete survey tasks to earn money.  Each task has a huge cash reward, and you can earn real money through RozDhan, India's best money earning app (money earning app) i.e. hundreds of rupees in wallet cash per day.
 

Our app is an entertainment app and we offer a complete selection of games to choose from;  Users can play these games and earn money i.e. earn free wallet cash from these free money earning games.

Users can also read daily news articles through our push notification to get coins.

Key Features: A money earning app that lets you earn wallet cash by reading news, playing games (money earning games), walking tasks, puzzle tasks and completing simple tasks.

Best Money Earning App: You can use India's best money earning app - Roz Dhan.  earn unlimited money from
 

a) Complete Tasks: Roz Dhan has lots of simple money earning tasks like installing apps, completing surveys, playing games, checking daily horoscope, puzzle tasks etc.  You can earn huge rewards by spending 10 minutes per day on RozDhan.  Application.  Complete the "Quick Cash Task" and withdraw money to your Paytm account instantly.

b) Play games: While other game apps charge you for playing games, Roz Dhan allows you to play fun games for free while earning wallet cash.  We are a good alternative to restricted apps and offer a huge selection of free money making games.

c) Survey and setup tasks: Complete survey questionnaires and simple tasks and earn hundreds of rupees daily through India's best money earning app (Paisa kana wala app).

d) Daily Horoscope: Check out our daily horoscope to see what luck has in store for you and earn money doing it.

e) Read News: Stay updated on the latest happenings in the world and earn money while doing so.

f) Walk and Earn: Apart from playing daily games, earn money by walking.  Come on, count your steps, and convert your steps into money.  You can burn calories and also you can get cash rewards

g) Visit Popular Sites: Through Roz Dhan, you can not only win Real Wallet Cash but also access popular sites related to Games, Jobs, Shopping and many more.  With Roz Dhan Money Earning App you can get everything you want in life

2. Cash Withdrawal: Roz Dhan is one of the most trusted Indian apps on Android Play Store and has been used by over 25 million users till date.  You can withdraw money from your Paytm account after the first 2 days on the app, immediately after completing the "Instant Cash Task" and after reaching ₹300 in your RozDhan Wallet

Download Roz Dhan App

Post a Comment

Previous Post Next Post