ગુજરાતના ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ | iKhedut – Gujarat State Farmars Portal

Image
ખેડૂતો માટે વિવિધ સ્કીમ જાણવા માટેનું સરકારી ઓનલાઈન પોર્ટલ.  જાણો હાલમાં કયા કયા લાભો અને શેમાં સબસીડી યોજનાઓ ચાલી રહી છે, અને કેવી રીતે અરજી કરશો.? સંપૂર્ણ વિગતે માહિતી મેળવો આ પોર્ટલ પરથી. Government online portal for farmers to know various schemes. Find out what benefits and subsidy schemes are currently running, and how to apply.? Get full details from this portal iKhedut - Gujarat State Portal is one of the best facilities for our farmers. He checks the plan of the portal and all the details The state has achieved an average agricultural growth rate of more than 10% in the last decade. For the first time in the country, the state has introduced innovative programs like Krishi Mahotsav and Soil Health Card. Subsidy and form Fill out the form online. What is online registration application ? iKhedut - Cpolicy Gujarat Dictory through Gujarat State Portal is the official portal of the Government of Gujarat. All information related to agriculture is available on this portal. All inf

Digital Gujarat Scholarship 2021: www.digitalgujarat.gov.in

Digital Gujarat Scholarship 2021: www.digitalgujarat.gov.in

Digital Gujarat Scholarship 2021: www.digitalgujarat.gov.in | Login | Last Date | Portal | Start Date | Helpline Number | Digital Gujarat Scholarship Application Form. Gujarat Scholarship is provided by the Government of Gujarat to the underprivileged students of Pre-Matric, Post-Matric Classes and students belonging to weaker section to continue their higher education. This scholarship is awarded for school as well as college level. It aims to provide higher education to the students who are willing to continue their studies after class 12th. To know more about these scholarships one has to visit the official website www.digitalgujarat.gov.in.


Advertisement of Digital Gujarat Scholarship 2021

OBC/EWS Category Advertisement for Digital Gujarat Scholarship 2021

SC/ST Category Advertisement for Digital Gujarat Scholarship 2021Who can apply for Digital Gujarat Scholarship 2021?


According to the official news, various candidates who are performing well in the courses can apply for this scholarship. Students from class 11th to postgraduate level can apply for Digital Gujarat Scholarship 2021. They must also ensure that the forms must be filled before the last date. The submitted form should be free from any kind of error, if any discrepancy is found then it can be rejected by the authority.

This is an initiative by the Government of Gujarat to provide scholarship to all the eligible students coming from the backward section of the society. Through Digital Gujarat Scholarship, students pursuing different types of courses under any organization can apply for these schemes. The government is giving 34 types of scholarships under this portal. Each scholarship has criteria as per the eligibility requirements.

Key Features of Digital Gujarat Scholarship

Scheme Name : Digital Gujarat Scholarship
Declared by: State Government
Declared for: Students
profit monetary profit
Category: State Government Scheme
Mode of Application: Online
Official website https://www.digitalgujarat.gov.in
Official Notification 2021/22 : Download


Digital Gujarat Scholarship 2021


Application Process of Gujarat Digital Scholarship

Registration process

 • Open the official website of Digital Gujarat
 • From the opened page click on “Registration” option available in the menu bar
 • The registration form appears on the computer screen
 • Enter date of birth, mobile number, email id and password
 • Now enter captcha code and click on save option
 • Enter the OTP received through email or SMS
 • Click on "Verify" option
 • Official Source – Official Website


Official Advertisement Online Application

Registration Process of Digital Gujarat Scholarship
Residents of Gujarat can register with the Gujarat Government online portal by following the steps mentioned below:


Access the portal https://www.digitalgujarat.gov.in

https://www.digitalgujarat.gov.in

Step 1 : To avail all government services the applicant has to visit the Digital Gujarat Portal.
New User Registration : https://www.digitalgujarat.gov.in


Step 2 : If you are a new applicant of Digital Gujarat Portal, then you need to register in the portal to avail all the services offered by the government. Then click on “Register” option for New User
Digital Gujarat Registration


Registration.

fill in the correct credentials


Digital Gujarat Registration Details

Step 3 : You will be directed to the registration page where you have to enter the following details.
 • aadhar number
 • Date of birth
 • mobile number
 • Email address
 • Password
 • captcha

Step 4 : After entering all the details you have to click on the “Save” button.

Step 5 : Then on completing Digital Gujarat registration your citizen profile will be created successfully.


login to portal

Step 6: To login to the portal, you can use either of these two methods to log in.
citizen login

Step 7 : You have to click on the “Login” button appearing on the homepage of the portal.

Step 8: Then choose the login type which will provide you three options like Aadhar Card, Mobile Number and E-mail Address.

Step 9: After this you have to enter your username, password and captcha code. After that, you will be able to login to the digital portal.

Step 10 : You are now eligible to request and apply for any of the services available on the web portal.
Digital Gujarat Scholarship List


Profile Update of Digital Gujarat Scholarship

 • The next step in applying for any of these scholarships is to update your profile. To do this, you can follow these steps:
 • Students have to fill all the necessary details required in the form.
 • Upload a photograph and click on the 'Update' button.

Digital Gujarat Scholarship Application Dates

 • Starting Date of Application : 12/10/2021
 • Last Date for Submission of Application: 15/11/2021

Documents for Digital Gujarat Scholarship

Candidates interested or eligible for any of these schemes must know that some documents are required for the scholarship. Aspirants who are interested in these scholarships can check them to get the benefits of any of these schemes. We have listed all the documents below:

 • caste certificate
 • copy of aadhar card
 • first page of bank passbook
 • Fee receipt of current course year
 • Self attested certificate of previous academic mark sheet
 • Brake affidavit (if brake gap is more than one year)
 • Hostel Certificate (Only for Hostel Student)
 • Income Certificate (Competent Authority) (Form No. 16 required for Government servant)
 • school leaving Certificate
 • School/college actual certificate of the current year

Digital Scholarship Document List in Gujarati:
digital scholarship document list in gujarati


Digital Gujarat School / College Scholarship Available

 • BCK-78 Post S.S.C Scholarship for Girls (SEBC)
 • BCK-137 Post SSC Scholarship for Girls (NTNT)
 • BCK-81 Post S.S.C Scholarship for Boys (SEBC)
 • BCK-138 Post S.S.C Scholarship for Boys (NTDNT)
 • BCK-80 Instrumental Aid for Medical, Engineering, Diploma Students (SEBC)
 • BCK-79 FOOD BILL ASSISTANCE FOR MEDICAL, ENGINEERING STUDENTS (SEBC)
 • BCK-83 Swami Vivekananda Stipend Scheme (SEBC) for Technical and Vocational Courses
 • BCK-83 Swami Vivekananda Stipend Scheme (EBC) for Technical and Vocational Courses
 • BCK-83 Swami Vivekananda Stipend Scheme for Technical and Vocational Courses (Minorities)
 • BCK-139 Swami Vivekananda Stipend Scheme (NTDNT) for Technical and Vocational Courses
 • BCK-98 Fellowship Scheme for M. Phil, D. Students (SEBC)
 • BCK-82 Higher Secondary Scholarship (SEBC)
 • BCK-82 Higher Secondary Scholarship (EBC)
 • BCK-82 Higher Secondary Scholarship (Minority)
 • BCK-81C Scholarship for students studying Dr. Ambedkar and Indira Gandhi Open University (SEBC)
 • Educational Aid for NTDNT Students studying in BCK-325 Self-Financed College (NTDNT)
 • VKY-157 Food Bill Assistance in College-affiliated Hostels
 • VKY 164 Instrumental Assistance for First Year Students of Medical, Engineering, Diploma Courses
 • VKY 158 Scheme for Swami Vivekananda Diploma Technical Professional and Industrial Courses
 • VKY 156 Post Matric Scholarship for ST girl students whose annual family income is more than 2.50 lakhs
 • Umbrella scheme for post-matriculation scholarship scheme for the education of ST students
 • Umbrella Scheme for Pre-Matric Scholarship for ST Students
 • (BCK-12) Instrumental assistance to SC students (Medical, Engineering, Diploma students only)
 • (BCK-10) Food bill assistance to SC students
 • (BCK-5) Post Matric Scholarship only for Scheduled Caste girl students (whose annual family income is more than 2.50 lakhs) (State Government Scheme)
 • (BCK-6.1) Post Matric Scholarship for Scheduled Caste Students (Government of India Scheme). Only SC students can apply whose parent/guardian income is less than 2.50 lakhs
 • (BCK-11) Fellowship scheme for M.Phil, D. for SC students
 • (BCK-13) Scholarship/Stipend to SC students for ITI/Professional courses
 • Government of India BCK-81A Post Matric Scholarship for OBC Students
 • (BCK-6.1) Post Matric Scholarship for SC Students (Government of India Scheme) (Free ship card students only)

Digital Gujarat Scholarship Contact Number

Citizens can contact toll free number for any query/problem regarding the portal. 18002335500.
FAQ of Digital Gujarat Scholarship 2021How can I apply for the scholarship online?:


Post Matric Scholarship Schemes for 2020-21 (Within State/Outside State) are online schemes. To apply online kindly visit the website through URL: digitalgujarat.gov.in

Who can apply online under these scholarship scheme?


Students from the state of Gujarat, whether within the state or outside the state, within India, having a valid Aadhaar (UID) certificate and fulfilling the scheme specific guidelines are eligible to apply under these scholarship schemes.What is the last date for submission of online application?


For Post Matric Scholarship: In case of scholarship for the year 2020-21, students can apply online. As notified from time to time by newspapers and Digital Gujarat Portal.

Is there an Application ID?


Yes. Once the application is registered, the candidate will be provided with an Application ID, which will be communicated to the candidates through SMS and e-mail. Students should note down their Application ID as it will be required in future.

Can I apply afresh if I am a renewal student?


Yes, for the first time in the year 2017-18 every student has to apply as a fresh candidate.

Do I need to get my Aadhar card to apply for the scholarship?


Aadhar card number is mandatory for the students to fill the online application form. Students can also apply for the scholarship by entering the Aadhar number.Do I have to fill the online application in more than one sitting?


Yes, you can fill the online application in as many sittings as you like till you are satisfied that you have entered all the required fields correctly. The software provides the facility to save your application every step of the way until you click on the last button.

What should I do if I can't find the name of my institution in the drop-down menu?

Students will contact their respective institute.

Which fields are mandatory in the application form?


Fields provided with a red asterisk (*) sign are mandatory fields.

What if I discover mistakes after forwarding the application to the institute?


You should report the mistakes found by you separately to the authority of your institution. The institution must return the application as an incomplete application and then the application will be available to the student for editing.

Can I secure scholarship for last year?


No, the scholarship can be claimed for the current year only. Previous years scholarship cannot be claimed on the online portal

Can I take a print-out of my application at any stage?


After locking and forwarding the application to be submitted at the Institute, a printout of the application with "Barcode" can be taken.


Do I need to scan the certificates and upload them in the system before forwarding the online application to the institute?


Yes, Scanned copy of certificates like Caste certificate, Income certificate, Fee receipt, Disability certificate (if any), Hostel certificate, Copy of first page of pass book (showing IFSC code of the bank) in the system Uploading facility is available. and Bank Account Number) However, the student has to submit the self-attested copies of the required documents along with the print out/hard copy of the application.


What to do after submission of online application?


After locking the application online and forwarding it to the institute, you should take a print out of the application (it will come with a barcode), sign it and submit it along with the documents to the institute.

Can I apply scholarship after the last date?


Until the date is extended, you cannot apply because Digital Gujarat portal will not allow registration, so please do it on time.

How to check the status of my application?


The student can check the status of the online application by logging in with his/her login details.

What should I do if I mistakenly selected my application and sent it to the wrong institution?

You can contact your institute and inform about the error.

What should I do, if by mistake, I select wrong category and apply for wrong scheme?


You have to contact your institute and inform about the error, so that your wrong application can be rejected permanently.


How can I apply for the scholarship if I am a student of an institute located outside Gujarat?


Fill your application online on Digital Gujarat Portal and submit the filled application along with all the documents mentioned in the portal to the District Concerned Officer of the native district of the student.


where do i contact for questions


For any technical query, help desk number 18002335500. contact on

What if I forget my password?


You can recover your password by clicking on the reset button. Your password will be re-generated and SMS will be sent to your mobile number.

More about Digital Gujarat Scholarship for Students

About Digital Gujarat Scholarship
Digital Gujarat Scholarship Payment Details

Comments

Popular posts from this blog

All Punah Kasoti ; Re-Test Model Paper PDF 2021 For Std 3 to 8

STD-12 Ekam Kasoti Nidan Kasoti All Solution PDF 2021 General Stream | Download Unit Test Papers For Class-12

Shikshak Sajjata Kasoti Mega Material For Teachers