ગુજરાતના ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ | iKhedut – Gujarat State Farmars Portal

Image
ખેડૂતો માટે વિવિધ સ્કીમ જાણવા માટેનું સરકારી ઓનલાઈન પોર્ટલ.  જાણો હાલમાં કયા કયા લાભો અને શેમાં સબસીડી યોજનાઓ ચાલી રહી છે, અને કેવી રીતે અરજી કરશો.? સંપૂર્ણ વિગતે માહિતી મેળવો આ પોર્ટલ પરથી. Government online portal for farmers to know various schemes. Find out what benefits and subsidy schemes are currently running, and how to apply.? Get full details from this portal iKhedut - Gujarat State Portal is one of the best facilities for our farmers. He checks the plan of the portal and all the details The state has achieved an average agricultural growth rate of more than 10% in the last decade. For the first time in the country, the state has introduced innovative programs like Krishi Mahotsav and Soil Health Card. Subsidy and form Fill out the form online. What is online registration application ? iKhedut - Cpolicy Gujarat Dictory through Gujarat State Portal is the official portal of the Government of Gujarat. All information related to agriculture is available on this portal. All inf

How to check your name in Gujarat Voter List.

How to check your name in Gujarat Voter List.

 However, this should be done at least 10 days before the election so that any errors can often be rectified at the earliest. Once the election is on the verge of starting, no change is allowed.

How to check your name in Gujarat Voter List.

Important Links:

Regarding Matar Yadi Improvement Program - 13-09-2021 - Download Link.

મતદાર યાદી સુધારણા પ્રોગ્રામ 2021-22 પરિપત્ર Download link

Voter List Update and Correction Program

Voter List Update and Correction Program 2021-22 Click Here

In view of the general elections, Samiti of India has strengthened its voter help line to make it easier for voters to get authentic information related to their voter registration.

Check your name in Gujarat Voter List.

The range of services provided by Rashi 1950 helpline has been renewed and made easily accessible.

Voters registered within the Electoral Census can verify the small print of their personal information, voting tables set up for them to travel on election day and along similar lines, services through SMS can be used by citizens at no cost. Can also be done by sending SMS. until 1950.

Voter Name Registration Form

The right to vote is the heart of every democracy. The true power lies with the people of every democracy who ultimately decide the fate of the country by electing the representatives to run the government. In a country with such a population, different states have different concerns and concepts. Hence voting becomes a medium of expression for the people. Looking at the number of elections to and from India and the growing population, one cannot deny the fact that there are some instances of malpractices like vote rigging. In order to streamline the process of voting and to ensure that every eligible citizen gets an opportunity to vote, the Government of India came up with the Voter ID card in 1993. Now, Voter ID cards are in the shape of EPIC - Electoral Photo Identity Card.

how to search your name in voter list gujarat

Open the first official site of Gujarat Government https://sec.gujarat.gov.in/

Then search name in voter list tab

Then select one of the following options

Corporation/Municipality/Taluka-District Panchayat

Then enter your name or epic card number.


Matdar Yadi Karyakram

Since it is not enough for voters to have only EPIC card, but their name should also be there in the electoral roll so that they can cast their vote. If any correction is required, they are going to submit Form 8 for specified correction online through NVSP or through mobile app or through a troublesome copy at the respective ERO offices. Further, if their addresses change within the part, they will have to submit Form 8A in the same manner as above.

It is also clarified that each of these services is often derived either directly or from the concerned officers appointed by the Committee of India. ECI has not authorized any intermediary to provide these services.


just follow the steps mentioned below

Official Website Click Here

Check Name in Gujarat Election Voter List Click Here

Check Name National Voters Service Portal Click Here

How to check whether your name is there in Gujarat Online Voter List -erms.gujarat.gov.in?

Download Your Voter id Card

It is not enough for a private individual to have a voter ID card to be eligible for elections in India. Now, the Election Commission has made it possible for an individual to verify his/her name in the web voter list.

Official Website Click Here

You can call 1950 to connect with State Contact Center and get knowledge and status in your regional language

How to check your name in voter list?


The process of updating the voter list continues from time to time. If for some reason your Water ID card is not included in the voter list, you can get it included. First of all you have to check your name in voter list. This work is not difficult. You can check it online.

If your name is included in the voter list, you can go to the election online by taking a print out of the 'Voter Information Slip' along with any other photo identity card (ID proof).

Now we are telling you that how you can check your name in the voter list?
 • To check the voter list, first you go to this website.
 • You can also click on this link: https://Electoralsearch.in
 • Here you can check your name with voter's name and his/her father's name.
 • In the second tab you can find your name in the voter list by EPIC (Voter ID Card) number.
 • In the first tab you can find your name in voter list by entering required information.
If you have updated something in your Voter ID card then use the second tab (EPIC number) and if you do not have EPIC number then click on 'Search by details'.

 1. From the first tab you can find your name in voter list like this.
 2. Here Enter Your Full Name Write Your Father's/Husband's Name Select Your Gender.
 3. Please indicate your age or date of birth.
 4. Then select your state, below this choose your district, then you choose your assembly constituency
 5. After that type the 5 digit code given in the box below correctly, after giving all this information click on the search button.
 6. After seeing all the options click on your name.
 7. Make your selection from the total result and click on View Details.
 8. All your details will open in front of you in a new tab.
 9. After this you will see the option to print voter information below.
 10. After clicking on it, it will be downloaded in PDF format.

If you do not see your name in the voter list even after entering your details, you can call the Election Commission toll free number 1800111950 or 1950.

Comments

Popular posts from this blog

All Punah Kasoti ; Re-Test Model Paper PDF 2021 For Std 3 to 8

STD-12 Ekam Kasoti Nidan Kasoti All Solution PDF 2021 General Stream | Download Unit Test Papers For Class-12

Shikshak Sajjata Kasoti Mega Material For Teachers