ગુજરાતના ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ | iKhedut – Gujarat State Farmars Portal

Image
ખેડૂતો માટે વિવિધ સ્કીમ જાણવા માટેનું સરકારી ઓનલાઈન પોર્ટલ.  જાણો હાલમાં કયા કયા લાભો અને શેમાં સબસીડી યોજનાઓ ચાલી રહી છે, અને કેવી રીતે અરજી કરશો.? સંપૂર્ણ વિગતે માહિતી મેળવો આ પોર્ટલ પરથી. Government online portal for farmers to know various schemes. Find out what benefits and subsidy schemes are currently running, and how to apply.? Get full details from this portal iKhedut - Gujarat State Portal is one of the best facilities for our farmers. He checks the plan of the portal and all the details The state has achieved an average agricultural growth rate of more than 10% in the last decade. For the first time in the country, the state has introduced innovative programs like Krishi Mahotsav and Soil Health Card. Subsidy and form Fill out the form online. What is online registration application ? iKhedut - Cpolicy Gujarat Dictory through Gujarat State Portal is the official portal of the Government of Gujarat. All information related to agriculture is available on this portal. All inf

Std-8 Maths : Chatushkon ni Rachna -1

Std-8 Free Study Material Video by GCERT Gujarat. Useful For All Teachers, Class 8 Students and All Tips Competitive Executions Like TET/TAT/HTAT, GPSC, Talati, Clerk, Police Constable and All Authors. Also Megha Study Materials for free pdf Download

Study Material
Std-8
Subject: Maths
Unit: Chatushkon ni Rachna -1

Std 8 Maths Study Materia Free Download pdf

Std 8 Maths Study Material Free Download in pdf, Std 6 Maths Free Video Material by GCERT, Std 6 Megha Material (First and Second Sem), Std 6 NCERT Books pdf Free Download

This material has been prepared by Gujarat Education Department and GCERT for standard 6 to 8 primary school students. These videos are made by math / science experts. This education is imparted through DIKSHA portal so that students can get online education even while staying at home.
Students can study from home by watching this video on mobile at their convenience.

 [Std-8] - Maths : Chatushkon ni Rachna -1
Maths Material
Science Material
  • Std-6 Science All Study Material
  • Std-7 Science All Study Material
  • Std-8 Science All Study Material
CPOLICY.IN - Here all the information related to primary and secondary education is kept. Such as Bhashadip Book Solution, Sva Adhyayanpothi Solution, STD 1 To 12 Model Papers, Answer Key, Academic Circulars, all useful information for students and study material for every subject such as ... Except for Gujarati Study Material, Hindi Subject Study Material, Science Study Material, Mathematics Study Material, English Study Material, material for all types of literature and subjects is put here. Useful information for primary and secondary teachers, computer Rise files or leaflets which are used for teachers and all other information, all the information that is useful in the study are kept here. Teachers and students can get all the information they need from here and they can comment here and give feedback about the information as well as ask for the information they need. cpolicy.in is a web portal for educational news and information.

Comments

Popular posts from this blog

All Punah Kasoti ; Re-Test Model Paper PDF 2021 For Std 3 to 8

STD-12 Ekam Kasoti Nidan Kasoti All Solution PDF 2021 General Stream | Download Unit Test Papers For Class-12

Shikshak Sajjata Kasoti Mega Material For Teachers