ગુજરાતના ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ | iKhedut – Gujarat State Farmars Portal

Image
ખેડૂતો માટે વિવિધ સ્કીમ જાણવા માટેનું સરકારી ઓનલાઈન પોર્ટલ.  જાણો હાલમાં કયા કયા લાભો અને શેમાં સબસીડી યોજનાઓ ચાલી રહી છે, અને કેવી રીતે અરજી કરશો.? સંપૂર્ણ વિગતે માહિતી મેળવો આ પોર્ટલ પરથી. Government online portal for farmers to know various schemes. Find out what benefits and subsidy schemes are currently running, and how to apply.? Get full details from this portal iKhedut - Gujarat State Portal is one of the best facilities for our farmers. He checks the plan of the portal and all the details The state has achieved an average agricultural growth rate of more than 10% in the last decade. For the first time in the country, the state has introduced innovative programs like Krishi Mahotsav and Soil Health Card. Subsidy and form Fill out the form online. What is online registration application ? iKhedut - Cpolicy Gujarat Dictory through Gujarat State Portal is the official portal of the Government of Gujarat. All information related to agriculture is available on this portal. All inf

Education News Update - for students, parents and teachers

વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ તથા શિક્ષકો ખાસ વાંચજો. દિવાળી વેકેશન પછી ગુજરાત સરકાર બીજું શૈક્ષણિક સત્ર કેવું રાખવા માંગે છે ? Special reading for students, parents and teachers. How does the Gujarat government want to have another academic session after Diwali vacation?બીજું સત્ર કેટલા દિવસો નું થઈ શકે ? 
ધોરણ 10-12ની બોર્ડની તેમજ અન્ય ધોરણોની વાર્ષિક પરીક્ષાઓ ક્યારે યોજાઈ શકે ? 
વાંચો સંદેશ ન્યૂઝનો આ અહેવાલ

How many days can the second session last?. When can the annual board exams of standard 10-12 and other standards be held?. Read this report from Message News

Diwali holiday begins in Diwali province. For the first time, Corona ran non-school schools and offered t-line tuition classes. Classes and courtyards were empty and empty.

Lissy was given a two-week leave before the Diwali celebrations in Scoloma, Gujarat. This time, the main reason for the Diwali holiday from October 29 to November 18 is that the government wants to extend the duration of training after Diwali. The next meeting takes more than 150-1155 days to remember the registration time for the second meeting. After the Diwali holiday, government standard students in Gujarat can call at 9-12. Board exams are usually held in March. It is expected to take place in May next year.

The source said. According to sources, other pranayamas held in April may come up in 2021 every year. In the month of June. It should be noted that schools and universities have been closed for the last seven months with some courses for students online courses and exam online exams.

For the first time in 50 years, Diwali began two weeks before the festival. This means that the academic year for the Gujarat High School Board will be split two to six months after the Diwali school resumes. The first season begins in June. Now 105 days. The match ended on a 21-day Diwali holiday. The 21-day holiday usually starts two-three days before Diwali. Finally Devadivali has.

Sources say the government has declared a Diwali holiday. Feasibility Assessment: The second meeting is scheduled for 40 days. Education Online education continues peacefully in urban areas, but issues such as communication are more for rural students. Thus, the school can be opened after the end of Diwali.

CPOLICY.IN - Here all the information related to primary and secondary education is kept. Such as Bhashadip Book Solution, Sva Adhyayanpothi Solution, STD 1 To 12 Model Papers, Answer Key, Academic Circulars, all useful information for students and study material for every subject such as ... Except for Gujarati Study Material, Hindi Subject Study Material, Science Study Material, Mathematics Study Material, English Study Material, material for all types of literature and subjects is put here. Useful information for primary and secondary teachers, computer Rise files or leaflets which are used for teachers and all other information, all the information that is useful in the study are kept here. Teachers and students can get all the information they need from here and they can comment here and give feedback about the information as well as ask for the information they need. cpolicy.in is a web portal for educational news and information.

Education News Update - for students, parents and teachers 

Comments

Popular posts from this blog

All Punah Kasoti ; Re-Test Model Paper PDF 2021 For Std 3 to 8

STD-12 Ekam Kasoti Nidan Kasoti All Solution PDF 2021 General Stream | Download Unit Test Papers For Class-12

Shikshak Sajjata Kasoti Mega Material For Teachers