ગુજરાતના ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ | iKhedut – Gujarat State Farmars Portal

Image
ખેડૂતો માટે વિવિધ સ્કીમ જાણવા માટેનું સરકારી ઓનલાઈન પોર્ટલ.  જાણો હાલમાં કયા કયા લાભો અને શેમાં સબસીડી યોજનાઓ ચાલી રહી છે, અને કેવી રીતે અરજી કરશો.? સંપૂર્ણ વિગતે માહિતી મેળવો આ પોર્ટલ પરથી. Government online portal for farmers to know various schemes. Find out what benefits and subsidy schemes are currently running, and how to apply.? Get full details from this portal iKhedut - Gujarat State Portal is one of the best facilities for our farmers. He checks the plan of the portal and all the details The state has achieved an average agricultural growth rate of more than 10% in the last decade. For the first time in the country, the state has introduced innovative programs like Krishi Mahotsav and Soil Health Card. Subsidy and form Fill out the form online. What is online registration application ? iKhedut - Cpolicy Gujarat Dictory through Gujarat State Portal is the official portal of the Government of Gujarat. All information related to agriculture is available on this portal. All inf

Home Learning Videos, Date 27/09/2021 | Gujarat e Class YouTube

DD Girnar Home Learning Live TV Videos, Date 27-09-2021 [Std 3 to 12]. DD Girnar Home Learning Live TV Videos For Online Study Program has been started by Gujarat Education Department (GCERT and SSA). Online video is broadcast through DD Girnar TV channel for students of Std. 3 to 12 on DIKSHA portal. Through this video, children can continue their studies at home. These videos have been prepared by expert master trainer teachers in each subject. Which is very useful for children. Even when schools are closed, children continue to have a high level of knowledge.


HOME LEARNING PROGRAM FOR GCERT

About the content: std 3 to 12 Home Learning Videos
Subject: Gujarati, English, Hindi, Maths, Science, SSA
Published by, Author: Gujarat Education Department, SSA and GCERT
Video broadcast: Doordarshan DD Girnar and DIKSHA Portal
Program start date: 15 Jun 2020

STD 3 to 12 Home Learning Videos PDF Download

Gujarat Government Schemes & yojana Current 2020 & Upcoming 2021. Now Gujarat government schemes list 2020 is provided in the below link in PDF format. In This File Provide A Complete Details Of All Gujarati Sarkari Yojana And Schemes Of Current And Upcoming Gujarat Government. You can download this file of Gujarat Sarkari Yojana list 2020 & 2021 in PDF format and read the latest sarkari yojana current and upcoming

Many schemes have been launched by the Gujarat government for the farmers. Farmer is an important and very important person for the upliftment / progress of the country. Its development is the development of the same country. That is why special schemes for farmers have been launched by the Government of Gujarat as well as by the Government of India.

Home Learning Program online Video from DIKSHA

Special schemes for various aids and higher studies have been released by the State Government and Government of India. These schemes are especially useful for all the people of India and Gujarat. Plans for farmers, traders, seedmen, various businesses and students who want to study higher.

This Paripatra has been done by Gujarat under the Study From Home campaign for students. Homework prepared by SSA for home study is given every Saturday of the week. It contains all the instructions and guidelines for this homework. This letter is a must read for students, parents and teachers.

Home Learning Study Timetable for std 3 to 12

No need to search mobile to find mp3 songs or video in mobile. Whether you want to listen to a song, watch a video, get an answer to a question, there are countless activities you can do easily using this application.
Can reduce the sound in song or video - can increase. Only by speaking your voice can you do all this.
Just say the contact name and search will be done to absorb the phone contact or Google contact. And the call will be charged. All this can only be processed with your voice without having to manually operate the phone. Like
google Assistant Androad is a very useful app for mobile users. This application manages each of the users' activities. Helps to schedule daily activities. Reminds your meetings, travel, jobs. You once set up your daily schedule in this application and manage your day-to-day activities.

STD 3 to 12 Home Learning All Videos

CPOLICY.IN - Here all the information related to primary and secondary education is kept. Such as Bhashadip Book Solution, Sva Adhyayanpothi Solution, STD 1 To 12 Model Papers, Answer Key, Academic Circulars, all useful information for students and study material for every subject such as ... Except for Gujarati Study Material, Hindi Subject Study Material, Science Study Material, Mathematics Study Material, English Study Material, material for all types of literature and subjects is put here. Useful information for primary and secondary teachers, computer Rise files or leaflets which are used for teachers and all other information, all the information that is useful in the study are kept here. Teachers and students can get all the information they need from here and they can comment here and give feedback about the information as well as ask for the information they need. cpolicy.in is a web portal for educational news and information.


HOME LEARNING VIDEO FOR STD 1 to 12 ONLINE STUDY PROGRAM BY GCERT AND DIKSHA

STD 3 to 12 HOME LEARNING VIDEOS
=========================================
 
27-09-2021

 
STD-1 ( GUJARATI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-2 ( GUJARATI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-3 ( GUJARATI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-4 ( GUJARATI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-5 ( GUJARATI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-6 ( ENGLISH, SS ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-7 ( ENGLISH, SS ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-8 ( MATHS, HINDI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-9 ( SCIENCE ) : VIDlEO
-------------------------------------------
STD-11 ( BIOLOGY ) : VIDEO
-------------------------------------------
27-08-2021

STD-3 ( GANIT ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-4 ( GANIT ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-5 ( PARYAVARAN ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-6 ( ENGLISH, SCIENCE ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-7 ( ENGLISH, SCIENCE ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-8 ( ENGLISH, SS ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-9 ( SCIENCE ) : VIDlEO
-------------------------------------------
STD-12 ( MATHS ) : VIDEO
-------------------------------------------
 
27-07-2021

STD-3 ( GUJARATI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-4 ( GUJARATI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-5 ( ENGLISH ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-6 ( MATHS, ENGLISH ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-7 ( MATHS, ENGLISH ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-8 ( MATHS, ENGLISH ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-10 ( SCIENCE ) : VIDlEO
-------------------------------------------
STD-12 ( CHEMISTRY ) : VIDEO
-------------------------------------------

27-04-2021

STD-1 ( GUJARATI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-2 ( GUJARATI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-3 ( GANIT ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-4 ( GANIT ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-5 ( HINDI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-6 ( ENGLISH ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-7 ( ENGLISH ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-8 ( ENGLISH ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-10 ( SCIENCE ) : VIDlEO
-------------------------------------------
STD-11 ( PHYSICS ) : VIDEO
-------------------------------------------
27-03-2021

STD-1 ( GUJARATI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-2 ( GUJARATI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-3 ( JS ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-4 ( JS ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-5 ( JS ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-6 ( HINDI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-7 ( HINDI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-8 ( HINDI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-9 ( MATHS ) : VIDlEO
-------------------------------------------
STD-12 ( BIOLOGY ) : VIDEO
-------------------------------------------

27-02-2021

STD-1 ( GUJARATI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-2 ( GUJARATI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-3 ( JS ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-4 ( JS ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-5 ( JS ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-6 ( ENGLISH ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-7 ( ENGLISH ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-8 ( ENGLISH ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-10 ( SCIENCE ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-12 ( ENGLISH ) : VIDEO
-------------------------------------------

Comments

Popular posts from this blog

All Punah Kasoti ; Re-Test Model Paper PDF 2021 For Std 3 to 8

STD-12 Ekam Kasoti Nidan Kasoti All Solution PDF 2021 General Stream | Download Unit Test Papers For Class-12

Shikshak Sajjata Kasoti Mega Material For Teachers