ગુજરાતના ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ | iKhedut – Gujarat State Farmars Portal

Image
ખેડૂતો માટે વિવિધ સ્કીમ જાણવા માટેનું સરકારી ઓનલાઈન પોર્ટલ.  જાણો હાલમાં કયા કયા લાભો અને શેમાં સબસીડી યોજનાઓ ચાલી રહી છે, અને કેવી રીતે અરજી કરશો.? સંપૂર્ણ વિગતે માહિતી મેળવો આ પોર્ટલ પરથી. Government online portal for farmers to know various schemes. Find out what benefits and subsidy schemes are currently running, and how to apply.? Get full details from this portal iKhedut - Gujarat State Portal is one of the best facilities for our farmers. He checks the plan of the portal and all the details The state has achieved an average agricultural growth rate of more than 10% in the last decade. For the first time in the country, the state has introduced innovative programs like Krishi Mahotsav and Soil Health Card. Subsidy and form Fill out the form online. What is online registration application ? iKhedut - Cpolicy Gujarat Dictory through Gujarat State Portal is the official portal of the Government of Gujarat. All information related to agriculture is available on this portal. All inf

Amazon and Flipcart Diwali Sale start today Shopping with Amazon and flipcart

Amazon and Flipcart Diwali Sale start today Shopping with Amazon and flipcart

 

Amazon and Flipkart's Great Sale is starting from today on Amazon and Flipkart


Amazon Shopping and Money Transfer


The Amazon Shopping, UPI, Money Transfer, Bill Payments app brings to you over 170 million original products, at great prices and deals.  Shop on the Amazon app for the latest electronics Redmi Y3, Apple iPhone, Samsung Galaxy, OnePlus 7 Pro and more, Accessories - Earphones, Charger, Power Bank.  Shop for your home needs and choose from TVs, Refrigerators, Water Purifiers.  ... washing machine.

Shop from Amazon Fashion for All Occasions Formal wear, casual & daily wear shirts for men, sarees & gowns for women, watches, jewelry, footwear & footwear.  Recharge your prepaid mobile, DTH account, pay bills, book flight and movie tickets, transfer money, scan and pay at stores near you with Amazon Pay.  Download Amazon Shopping App from Google Play Store for free and enjoy online shopping.

 

Amazon and Flipcart Diwali Sale start today Shopping with Amazon and flipcart

great shopping experience

  Amazon's free online shopping app assures you of a great shopping experience with a wide selection across categories like fashion, electronics, home and kitchen.  You can browse and search your desired products by product name, category or brands.  Get personalized ratings and recommendations based on shopping trends.  Enjoy up-to-the-minute order tracking on the app, get notified on the latest deals, price drops and upcoming launches.

 

 With Amazon India, you are guaranteed 24×7 customer service support, fast delivery, easy returns, and convenient payment options, including cash on with 100% purchase protection offered by Amazon's A-to-Z guarantee  Delivery is included.

  Unbeatable Savings on Amazon Pantry


  Shop for your monthly grocery, home and personal care needs with Amazon Pantry and get unbeatable savings.  Get up to 35% off on high quality brands and up to 15% cashback on shopping more.  Avail 1-day and scheduled delivery.

Visits Official website @ www.amazon.com

  Fast and secure payments with Amazon Pay UPI

 

 Pay directly from bank account for online shopping, recharge, bill payment, flight booking or money transfer using Amazon Pay UPI.  This UPI PIN is secure and government backed.  of India.

  instant money transfer

  You can now do bank-to-bank money transfers to anyone in your contact book or UPI ID, even if they don't have the Amazon app.  Pay at stores near you by scanning any UPI QR.

  Fast and easy recharge and bill payments


  Recharge your prepaid mobile for major operators: Airtel, Jio, Vodafone, Idea.  Recharge your DTH with all major service providers: Tata Sky, Dish TV, Airtel DTH, Reliance Digital TV.  Pay your electricity, postpaid, landline, broadband, gas and water bills.

 Office Shopping with Amazon Business
  Receive GST invoices and save up to 28% on your business purchases.  Access trade exclusives and wholesale discounts.  Set spending limits to reduce purchase expenses.

 

 Shop using your Amazon Pay balance, credit/debit card, UPI, EMI or net banking knowing that all transactions are processed securely.  No need to worry about your personal or account details being leaked, as Amazon.in gives you 100% purchase protection for secure payments and transactions.  You can also pay cash on delivery for your order.

 

The Flipkart Big Saving Days sale is back in a Republic Day special avatar this week.  Flipkart is looking to participate in Amazon's Great Republic Day sale.  The Walmart-owned company is offering hundreds of deals on popular mobile phones, TVs and appliances and electronics during its five-day sale.  The online marketplace is also offering bundled deals in the form of exchange offers and payment offers during the sale.  Flipkart's Big Saving Days 2021 sale is now live for all, with 24 sales exclusively opened for Plus members.  HDFC Bank cardholders can avail 10 per cent instant discount (up to Rs 1,500 per card).



Make the most of Amazon's exclusive benefits
Become an Amazon Prime member and get guaranteed 1-day, 2-day or standard delivery on eligible items, 30 minutes of early access to top Lightning deals and watch the latest and exclusive movies and TV shows on Prime Video.

 

 Visits Official website @ www.flipkart.com


CPOLICY.IN - Here all the information related to primary and secondary education is kept. Such as Bhashadip Book Solution, Sva Adhyayanpothi Solution, STD 1 To 12 Model Papers, Answer Key, Academic Circulars, all useful information for students and study material for every subject such as ... Except for Gujarati Study Material, Hindi Subject Study Material, Science Study Material, Mathematics Study Material, English Study Material, material for all types of literature and subjects is put here. Useful information for primary and secondary teachers, computer Rise files or leaflets which are used for teachers and all other information, all the information that is useful in the study are kept here. Teachers and students can get all the information they need from here and they can comment here and give feedback about the information as well as ask for the information they need. cpolicy.in is a web portal for educational news and information.

Comments

Popular posts from this blog

All Punah Kasoti ; Re-Test Model Paper PDF 2021 For Std 3 to 8

STD-12 Ekam Kasoti Nidan Kasoti All Solution PDF 2021 General Stream | Download Unit Test Papers For Class-12

Shikshak Sajjata Kasoti Mega Material For Teachers