ગુજરાતના ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ | iKhedut – Gujarat State Farmars Portal

Image
ખેડૂતો માટે વિવિધ સ્કીમ જાણવા માટેનું સરકારી ઓનલાઈન પોર્ટલ.  જાણો હાલમાં કયા કયા લાભો અને શેમાં સબસીડી યોજનાઓ ચાલી રહી છે, અને કેવી રીતે અરજી કરશો.? સંપૂર્ણ વિગતે માહિતી મેળવો આ પોર્ટલ પરથી. Government online portal for farmers to know various schemes. Find out what benefits and subsidy schemes are currently running, and how to apply.? Get full details from this portal iKhedut - Gujarat State Portal is one of the best facilities for our farmers. He checks the plan of the portal and all the details The state has achieved an average agricultural growth rate of more than 10% in the last decade. For the first time in the country, the state has introduced innovative programs like Krishi Mahotsav and Soil Health Card. Subsidy and form Fill out the form online. What is online registration application ? iKhedut - Cpolicy Gujarat Dictory through Gujarat State Portal is the official portal of the Government of Gujarat. All information related to agriculture is available on this portal. All inf

Save 36,000 rupees by saving just 2 rupees, take advantage of this tremendous government scheme

Save 36,000 rupees by saving just 2 rupees, take advantage of this tremendous government scheme

Save 36,000 rupees by saving just 2 rupees, take advantage of this tremendous government scheme

Benefit ki / Benefit ki Baat / Get Rs.36,000 by saving just Rs.2, Avail this tremendous government scheme.
 

If you are planning to invest then there is news of work for you.  On saving just Rs 2, you will get a benefit of Rs 36,000.  Let's know how.

This scheme is best for investors

Save just Rs 2 36,000
 

Central government started this special scheme
 

In fact, the central government has started a special scheme for workers, laborers, laborers etc. associated with the unorganized sector.  Its name is – Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana.  This scheme is for street vendors, rickshaw pullers, construction workers and people associated with the unorganized sector engaged in other works.  Let us tell you that under this scheme, the government gives you a guarantee of pension.  By saving Rs 2 per day in this scheme, you can get a pension of Rs 36,000 per annum.

these documents should be

Applicant should have savings bank account and Aadhar card.  The age of the person should not be less than 18 years and not more than 40 years.  For registration the worker will need his/her Aadhar card, Savings or Jan Dhan bank account passbook, mobile number.  Apart from this, the consent letter has to be given in the bank branch, where the pension money will be deducted from the bank account only if the employee has a bank account.

 

વાંચો : હવે ઘરનું ઘર ખરીદવાનું સપનું... માત્ર સપનું રહી જશે! દિવાળી બાદ મકાનોના ભાવ આસમાન આંબશે


where to register

For this scheme, workers will have to register with the Common Service Center (CSC).  The Government of India has created a web portal for this scheme.  Workers will be able to register on the portal at the CSC center.  Through these centers all the information will be available online to the Government of India.
 

Save 36,000 rupees by saving just 2 rupees, take advantage of this tremendous government scheme
 

CLICK HERE FOR MORE INFORMATION

  Source by VTV
 

Get information from toll free number
 

The government has made Labor Department Office, LIC, EPFO ​​as Shram Facilitation Center for this scheme.  Workers can get information about the scheme by visiting these offices.  The government has issued toll free number 18002676888 for this scheme.  Information about the scheme can be obtained from this number.

Save 36,000 rupees by saving just 2 rupees, take advantage of this tremendous government scheme
 

Please open this website in Chrome/Opera browser for best view

Save 36,000 rupees by saving just 2 rupees, take advantage of this tremendous government schem

Good news: 3 lakh students in Gujarat will get tablets before Diwali, the government has given a big order

Is the government planning on LPG subsidy?  Know from whose account the money will come
 

desi ghee share no benefit

JioPhone Next, the world's cheapest smartphone will be launched on Friday, know 8 important things

 

CPOLICY.IN - Here all the information related to primary and secondary education is kept. Such as Bhashadip Book Solution, Sva Adhyayanpothi Solution, STD 1 To 12 Model Papers, Answer Key, Academic Circulars, all useful information for students and study material for every subject such as ... Except for Gujarati Study Material, Hindi Subject Study Material, Science Study Material, Mathematics Study Material, English Study Material, material for all types of literature and subjects is put here. Useful information for primary and secondary teachers, computer Rise files or leaflets which are used for teachers and all other information, all the information that is useful in the study are kept here. Teachers and students can get all the information they need from here and they can comment here and give feedback about the information as well as ask for the information they need. cpolicy.in is a web portal for educational news and information.

Comments

Popular posts from this blog

All Punah Kasoti ; Re-Test Model Paper PDF 2021 For Std 3 to 8

STD-12 Ekam Kasoti Nidan Kasoti All Solution PDF 2021 General Stream | Download Unit Test Papers For Class-12

Shikshak Sajjata Kasoti Mega Material For Teachers