ગુજરાતના ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ | iKhedut – Gujarat State Farmars Portal

Image
ખેડૂતો માટે વિવિધ સ્કીમ જાણવા માટેનું સરકારી ઓનલાઈન પોર્ટલ.  જાણો હાલમાં કયા કયા લાભો અને શેમાં સબસીડી યોજનાઓ ચાલી રહી છે, અને કેવી રીતે અરજી કરશો.? સંપૂર્ણ વિગતે માહિતી મેળવો આ પોર્ટલ પરથી. Government online portal for farmers to know various schemes. Find out what benefits and subsidy schemes are currently running, and how to apply.? Get full details from this portal iKhedut - Gujarat State Portal is one of the best facilities for our farmers. He checks the plan of the portal and all the details The state has achieved an average agricultural growth rate of more than 10% in the last decade. For the first time in the country, the state has introduced innovative programs like Krishi Mahotsav and Soil Health Card. Subsidy and form Fill out the form online. What is online registration application ? iKhedut - Cpolicy Gujarat Dictory through Gujarat State Portal is the official portal of the Government of Gujarat. All information related to agriculture is available on this portal. All inf

LIC Customer Official App For LIC Plan brochures of LIC, Premium calculator, Apply for Policy, LIC Office Locator, etc.

LIC Customer Official App For LIC Plan brochures of LIC, Premium calculator, Apply for Policy, LIC Office Locator, etc.

How can I have a banner image on my phone in no time?"

Creating banners for social media marketing or your business purpose is no longer a challenge. With quick and simple features, you can create an advertising offer, poster, pamphlet or a promotional post for your WhatsApp Business app.

Digital Banner Festival & Business Poster, Super Video Maker App

LIC Customer Official App For LIC Plan brochures of LIC, Premium calculator, Apply for Policy, LIC Office Locator, etc.

Saral Pension Plan: Biggest LIC's plan: Pay premium once and get fixed amount every month

Saral Pension Plan: Under this LIC plan, the policyholder has the option to choose an annuity from two options along with paying a single premium.
lic-saral-pension-plan

New Delhi: If you are thinking of taking a pension plan, then Life Insurance Corporation (LIC) has come up with a very good option for you. You only have to pay a lump sum premium while taking this policy. After which you will continue to get pension for life. The name of this policy is Saral Pension Yojana. Life Insurance Corporation of India (LIC) has launched LIC's Saral Pension Scheme with effect from July 1, 2021. This is a non-linked, single premium plan. It is an immediate annuity plan as per the guidelines of Insurance Regulatory Authority of India and Development Authority. This scheme is available to people in the age group of 40 to 80 years. This means that you can get pension from the age of 40 years.
.com/img/a/
 
 
 
 

LIC Customer Application for Policy Services

"Official Android App from Life Insurance Corporation of India"
.com/img/a/
This app is developed for the respected customers of LIC. Now all the information about LIC products and portal services is at your fingertips. Options to view product information, download LIC plan brochure, premium calculator, apply for policy, LIC office locator etc. Features are as follows:-

LIC Customer Official App For LIC Plan brochures of LIC, Premium calculator, Apply for Policy, LIC Office Locator, etc.

Sign in using registered mobile number, registered email-id

View self, spouse and children policies
Register for Premier Services (Online Service Request)
online renewal premium payment; top up; Loan Repayment and Loan Interest Payment
online loan request
doctor locator
premium payment details; individual and integrated
premium calendar
revival quote.
Complaint registration and view complaint status
Claim Status Inquiry
loan status inquiry
claim history
View service request status
Email and SMS Alerts

LIC APP FOR PAYMENT PREMIUM AND LOAN INTEREST / REPUBLICATION WITHOUT REGISTRATION

"Official Android App from Life Insurance Corporation of India"LIC Customer Official App For LIC Plan brochures of LIC, Premium calculator, Apply for Policy, LIC Office Locator, etc.

This app is developed for the esteemed customers of LIC to make direct payment of LIC premium, loan interest and loan repayment. Features are as follows:-

Pay Direct – It allows users to make direct payment of renewal premium, loan interest and loan repayment.

View Transaction Status - Customer can view the status of payments made using PayDirect option.
 • Customize text, logo and themes - crop and rotate
 • Easy to download and easy to share
 • More than 100+ categories available like
 • Celebration
 • Greeting
 • Motivational
 • business ethics
 • Religious
 • inspirational thoughts
 • Good Morning Good Night
 • Happy birthday and anniversaries, death anniversary wishes and many more.
 • Full support on editing tools - redo/undo changes
 • Free graphical app with personalized offers and discounts

LIC Customer Official App For LIC Plan brochures of LIC, Premium calculator, Apply for Policy, LIC Office Locator, etc.

Comments

Popular posts from this blog

All Punah Kasoti ; Re-Test Model Paper PDF 2021 For Std 3 to 8

STD-12 Ekam Kasoti Nidan Kasoti All Solution PDF 2021 General Stream | Download Unit Test Papers For Class-12

Shikshak Sajjata Kasoti Mega Material For Teachers