ધોરણ 3 થી 5 - ગણિત વિષય માટેની ઉપયોગી Best PDF ફાઈલ

🔹 ધોરણ 3 થી 5 - ગણિત વિષય માટેની ઉપયોગી Best PDF ફાઈલ....

▪અપૂર્ણાંન્ક
▪વિવિધ માપ (કિલોમીટર, લીટર...)
▪વાસ્તુના આકાર (નળાકાર, લંબઘન, ગોળ...)
▪શબ્દોમાં - અંકોમાં સંખ્યા
▪મહિના અને દિવસો
▪ખૂણા અને ભૌમિતિક આકારો
▪સ્થાન કિંમત

👉 ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

➖પ્રિન્ટ કરી ને વર્ગમાં બાળકોને બેસ્ટ ઉપયોગ કરી શકાય... એકવાર જરૂર જોઈ લેશો..

https://www.cpolicy.in/2022/07/3-5-best-pdf.html

Upma: Any two things are compared, using “like” or “similar” in Upma. These may sound like metaphors to you, but both create different tones and rhythms, which you can try and adopt. Example: “She was like a lonely crow in that field,” or “My heart was as if it were serious with the ocean.”
Avatar or Humanization: If you are idealizing an object or idea, then you are telling it by using human qualities or traits. It also brings to life tangible ideas or photographs that are difficult to feel. Example: “That night the air was also breathing.”
Alliteration: The same type of letter is repeated in alliteration or the frequency of letters is called alliteration. If you want to do some experimentation with the tone of your poem, then this tip can help you a lot. Example: “Charu Chandra’s playful rays were playing in the water.”


CPOLICY.IN - Here all the information related to primary and secondary education is kept. Such as Bhashadip Book Solution, Sva Adhyayanpothi Solution, STD 1 To 12 Model Papers, Answer Key, Academic Circulars, all useful information for students and study material for every subject such as ... Except for Gujarati Study Material, Hindi Subject Study Material, Science Study Material, Mathematics Study Material, English Study Material, material for all types of literature and subjects is put here. Useful information for primary and secondary teachers, computer Rise files or leaflets which are used for teachers and all other information, all the information that is useful in the study are kept here. Teachers and students can get all the information they need from here and they can comment here and give feedback about the information as well as ask for the information they need. cpolicy.in is a web portal for educational news and information.

Post a Comment

Previous Post Next Post