ગુજરાતના ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ | iKhedut – Gujarat State Farmars Portal

Image
ખેડૂતો માટે વિવિધ સ્કીમ જાણવા માટેનું સરકારી ઓનલાઈન પોર્ટલ.  જાણો હાલમાં કયા કયા લાભો અને શેમાં સબસીડી યોજનાઓ ચાલી રહી છે, અને કેવી રીતે અરજી કરશો.? સંપૂર્ણ વિગતે માહિતી મેળવો આ પોર્ટલ પરથી. Government online portal for farmers to know various schemes. Find out what benefits and subsidy schemes are currently running, and how to apply.? Get full details from this portal iKhedut - Gujarat State Portal is one of the best facilities for our farmers. He checks the plan of the portal and all the details The state has achieved an average agricultural growth rate of more than 10% in the last decade. For the first time in the country, the state has introduced innovative programs like Krishi Mahotsav and Soil Health Card. Subsidy and form Fill out the form online. What is online registration application ? iKhedut - Cpolicy Gujarat Dictory through Gujarat State Portal is the official portal of the Government of Gujarat. All information related to agriculture is available on this portal. All inf

How to check complete details of LPG gas subsidy deposited or not

how to stop fire in gas cylinder How much gas is in a gas cylinder? gas subsidy online check

How to check complete details of LPG gas subsidy deposited or not

how to stop fire in gas cylinder How much gas is in a gas cylinder? gas subsidy online check
Check whether the subsidy on LPG gas is deposited in your account sitting at home. Full information Since the beginning of July 2020, the prices of LPG cylinders have been increased. The price of a cylinder was also increased in June. The price of a 14.2 kg gas cylinder in Delhi has been increased by Rs. Most of the people get subsidy on LPG cylinder.

LPG GAS Subsidy

lpg gas subsidy online check

Subsidy money is transferred to the accounts of the people through the Subsidy Direct Cash Transfer Scheme.

How to get LPG subsidy from Aadhar card?

The price of LPG gas cylinder has increased once again

In this way you can know whether government subsidy has been credited in your account or not

Check out these easy steps at home

Check subsidy money sitting at home

How to get LPG subsidy?
Recently, the central government has started the facility of direct transfer of subsidy amount to the bank account of the beneficiary of the Pahal DBTL scheme.

There are two different ways to transfer the subsidy amount to the beneficiary's bank account.

through aadhar card

without aadhar card

Any beneficiary of Pahal DBTL scheme who has aadhar card linked with bank account can avail it by entering the aadhar card number. Aadhar card number should also be linked with LPG customer number.


The home page of the website will have a tab (with pictures) of three LPG cylinder companies.

Now you have to choose your company (whose cylinder is taken).

If you take a cylinder of Indane gas, then click on its tab.

A new interface will open to see whether the subsidy has arrived or not.

Then go to the bar menu and click on 'Give your feedback online'.

Here enter your mobile number, LPG customer ID, state name, distributor information.

Then click on 'Feedback Type'.

how to check gas in lpg cylinder

Junior left in LPG cylinder? Click here to view

LPG GAS Subsidy

You can accept online payments from merchants through Paytm for Business application from Paytm Wallet.

How do you put out a gas bottle fire?

Click here to view video or read gujarati news from here


Select the 'Complaint' option and click on the 'Next' button.

Your bank details will appear in the new interface and you will know whether the subsidy amount has been credited to the account or not.

How to check mobile gas subsidy status online?

Consumers can get subsidy in their bank account in two ways.

Aadhaar number will be the medium of transfer. This number should be linked to his/her bank account and the given LPG customer number


LPG GAS Subsidy

Information about not depositing gas subsidy, Click to read in Gujarati

If the customer does not have Aadhar number, he can avail subsidy directly in the bank account by giving bank account details to the LPG distributor or by providing the 17/digit LPG customer ID to his bank. ,

Check whether the subsidy money on LPG gas is credited to your account at home.

The prices of LPG cylinders have been increased from the beginning of July. The price of a cylinder was also increased in June. The price of 14.2 kg gas cylinder has been increased by Re 1 in Delhi. Most of the people get subsidy on LPG cylinder. Subsidy money is transferred to the accounts of the people through the Subsidy Direct Cash Transfer Scheme.

lpg gas cylinder price hiked again
This is how government subsidy gets deposited in your account
Check at home with these easy steps
Government gives subsidy on gas cylinder

The government subsidizes 12 cylinders of 14.2 kg for every household in a year. If customers want to buy more cylinders than this, then they buy at market price. The price of gas cylinder changes every month. Its price is determined by changes in the average international benchmark and foreign exchange rates.

Check subsidy money sitting at home

There have been many complaints about transfer of gas subsidy to another account. In such a situation, it is important to know whether regular subsidy comes in your account or not. There is no need to visit the bank to check whether the subsidy has been deposited in the bank account. You can also know from home whether the amount has been transferred or not. For this you have to follow some steps and then you will know through mobile.

follow these steps

  • First of all go to Mylpg.in website.
  • The home page of the website will have a tab (with pictures) of three LPG cylinder companies.
  • Now you have to choose your company (whose cylinder is taken).
  • If you have Indane gas cylinder then click on its tab.
  • A new interface will open to check whether the subsidy has arrived or not.
  • Then go to the bar menu and click on 'Give your feedback online'.
  • Here enter your mobile number, LPG consumer ID, state name, distributor details.
  • Then click on 'Feedback Type'.
  • Select the complaint option and click on the Next button.
  • Your bank details will appear in the new interface and you will know whether the subsidy amount has been credited to the account or not.

Comments

Popular posts from this blog

All Punah Kasoti ; Re-Test Model Paper PDF 2021 For Std 3 to 8

STD-12 Ekam Kasoti Nidan Kasoti All Solution PDF 2021 General Stream | Download Unit Test Papers For Class-12

Shikshak Sajjata Kasoti Mega Material For Teachers